دوره های آموزشی اعتباردهی خدمات آزمایشگاه ها و مراکز تست و آزمون

اشتراک گذاری
 • دوره آموزشی مدیریت ریسک در آزمایشگاه (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی آشنایی با الزامات و تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017  (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی مبانی و مستند سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌ها (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی ارزیابی داخلی آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی تجهیزات اندازه گیری (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه‌ها (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون کیفی و میکروبیولوژی (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون (دانلود بروشور دوره)
 • کنترل کیفیت در آزمایشگاه‌ها با استفاده از نرم افزارهای آماری (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی آشنایی با روش‌های بازرسی و نمونه برداری (Sampling Plan)  (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی آزمون‌های مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت در اندازه گیری عمومی (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت در اندازه گیری برای آزمایشگاه‌های شیمیایی (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت در اندازه گیری برای آزمایشگاه‌های کالیبراسیون (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمونهای کمی مولکولی (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت در اندازه گیری برای آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت در اندازه گیری برای آزمایشگاه‌های خواص مکانیکی (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت در اندازه گیری برای آزمایشگاه‌های صنایع ساختمانی (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت در اندازه گیری برای آزمایشگاه‌های صنایع غذایی (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت در اندازه گیری برای آزمایشگاه‌های تشخیص طبی (دانلود بروشور دوره)

 

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع از زمان و هزینه هر دوره می توانند با ما تماس بگیرند.