مشاوره برای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه (ISO/IEC 17025 # ISO 15189)

اشتراک گذاری

iso17025-10

 

شرح خدمات مشاوره‌ای برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

در آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 

 

فاز یک: آماده‌سازی

انجام شناخت اولیه و ارائه گزارش

ارائه دوره آموزشی “مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO/IEC 17025”

کمک در تشکیل کمیته راهبری استقرار ISO/IEC 17025

تـدوین “شـرح فـعالیت‌هـای پــروژه” و زمــان‌بــندی آن‌هــا بــرای استقرار ISO/IEC17025

فاز دوم: مستندسازی

تهیه، بررسی و بازبینی مستندات

تصویب و توزیع مستندات

فاز سوم: استقرار

ارائـــه مشــاوره و هــمراهی در انــجام تمــامی فــعالیت‌هـــای مندرج “در شرح فعالیت‌های پروژه”

ارائه دوره آموزشی “تضمین کیفیت نتایج آزمون یا کالیبراسیون با استفاده از نرم افزار Minitab “

ارائه دوره آموزشی “تخمین عدم قطعیت اندازه گیری”

فاز چهارم: اثبات سیستم ISO/IEC 17025

ارائه دوره آموزشی “ارزیابی داخلی بر اساس ISO/IEC 17025”

انجام ارزیابی داخلی (با همراهی ارزیابان داخلی)

ارائه مشاوره و همراهی در رفع عدم انطباق‌ها

اعلام آمادگی سیستم جهت ممیزی توسط مرجع اعتباردهی

همراهی در ارزیابی سیستم در زمان ارزیابی نهایی توسط مرجع اعتباردهی

فرم درخواست دریافت مشاوره برای پیاده سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025


شرح خدمات مشاوره‌ای برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

در آزمایشگاه‌‌های تشخیص طبی بر اساس استاندارد ISO 15189 

فاز یک: آماده‌سازی

انجام شناخت اولیه و ارائه گزارش

ارائه دوره آموزشی “مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 15189”

کمک در تشکیل کمیته راهبری استقرار ISO 15189

تـدوین “شـرح فـعالیت‌هـای پــروژه” و زمــان‌بــندی آن‌هــا بــرای استقرار ISO 15189

فاز دوم: مستندسازی

تهیه، بررسی و بازبینی مستندات

تصویب و توزیع مستندات

فاز سوم: استقرار

ارائـــه مشــاوره و هــمراهی در انــجام تمــامی فــعالیت‌هـــای مندرج “در شرح فعالیت‌های پروژه”

ارائه دوره آموزشی “تضمین کیفیت نتایج آزمون با استفاده از نرم افزار Minitab “

ارائه دوره آموزشی “تخمین عدم قطعیت اندازه گیری”

فاز چهارم: اثبات سیستم ISO 15189

ارائه دوره آموزشی “ارزیابی داخلی بر اساس ISO 15189”

انجام ارزیابی داخلی (با همراهی ارزیابان داخلی)

ارائه مشاوره و همراهی در رفع عدم انطباق‌ها

اعلام آمادگی سیستم جهت ممیزی توسط مرجع اعتباردهی

همراهی در ارزیابی سیستم در زمان ارزیابی نهایی توسط مرجع اعتباردهی

 

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع از زمان و هزینه انجام پروژه می توانند با ما تماس بگیرند.