سیستم مدیریت یکپارچه (ISO 9001 # ISO 14001 # ISO 45001)

اشتراک گذاری

 

جهت دریافت خدمات آموزشی و مشاوره‌ای برای استاندارهای زیر می‌توانید با ما تماس بگیرید.

آموزش و مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO 9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)


آموزش و مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO 14001:2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)


آموزش و مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO 45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) 


آموزش و مشاوره برای پیاده سازی استاندارد IATF 16949:2016 (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی)


آموزش و مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO/IEC 17025 (سیستم مدیریت کیفیت در مراکز آزمایشگاه‌های)


آموزش و مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO/IEC 17020 (سیستم مدیریت کیفیت در شرکت‌های بازرسی)


آموزش و مشاوره برای پیاده سازی نظام HSE-MS (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی)


آموزش و مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO 10002 & ISO 10004(سیستم مدیریت رضایت مشتری)


آموزش و مشاوره برای پیاده سازی استاندارد ISO 10015 (سیستم مدیریت برای آموزش کارکنان)