مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

دوره‌های آموزشی

اشتراک گذاری

خدمات آموزشی این پایگاه در قالب برگزاری کلاس‌های گروهی تخصصی مدیریت کیفیت برای مراکز آزمایشگاهی تولیدی و تحقیقاتی می‌باشد. این دوره‌ها در محل مشتری (سازمان و یا شرکت شما) در قالب یک کلاس گروهی اجرا خواهد شد.

معرفی دوره‌ها:

دوره‌های سیستم مدیریت کیفیت:

– مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم‌های مدیریت کیفیت آزمایشگاهی بر اساس استانداردISO/IEC 17025 

– ممیزی داخلی سیستم‌های مدیریت کیفیت آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

– تربیت ارزیاب فنی برای مراکز آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

– مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم‌های مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بر اساس استاندارد ۱۵۱۸۹ISO

– ممیزی داخلی سیستم‌های مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بر اساس استاندارد ۱۵۱۸۹ISO

– تربیت ارزیاب فنی برای مراکز آزمایشگاهی تشخیص طبی بر اساس استاندارد ۱۵۱۸۹ISO

 

دوره‌های اعتباربخشی روش‌های آزمون

– دوره صحه‌گذاری روش‌های آزمون (مقدماتی)

– دوره صحه‌گذاری روش‌های آزمون (پیشرفته)

 

دوره‌های تخمین عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری

– دوره تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با نرم‌افزار GUM WorkBench (مقدماتی)

– دوره تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با نرم‌افزار GUM WorkBench (پیشرفته)

 

دوره‌های نمونه‌برداری پذیرشی

– دوره‌ نمونه‌برداری پذیرشی با نرم‌افزار Sampling Plan Analyzer 2(مقدماتی)

– دوره‌ نمونه‌برداری پذیرشی با نرم‌افزار Sampling Plan Analyzer 2 (پیشرفته)

 

دوره‌های آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون

– تعیین دقت روش‌های آزمون با مطالعات بین آزمایشگاهی

– کنترل کیفیت در آزمایشگاه با استفاده از نرمافزار Mintab 

 

سایر دوره‌های آموزشی

– طراحی آزمایش‌ها (DOE)با استفاده از نرمافزار آماری (مقدماتی)

– طراحی آزمایش‌ها (DOE)با استفاده از نرمافزار آماری (پیشرفته)

– تجزیه و تحلیل آماری نتایج آزمون با استفاده از نرمافزار آماری

– تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری (MSA)با استفاده از نرمافزار آماری

– کنترل فرایند آماری (SPC)با استفاده از نرمافزارMintab 

– کالیبراسیون عمومی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *