مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

مقایسه دقت و صحت دو روش، دو آزمایشگر یا دو آزمایشگاه

اشتراک گذاری
ارزیابی دقت توسط مقایسه واریانس‌ها (F-Test) 
برای مقایسه دقت دو گروه یا نتیجه تکراری برای یک نمونه توسط دو آزمایشگر یا دو آزمایشگاه حاصل شده‌اند و توزیع پاسخ ها نیز نرمال باشد نسبت مربع انحراف معیارها (واریانس) و محاسبه نموده و آن را F می‌نامیم. واریانس بزرگتر را در صورت می‌نویسم. معمولا مقدار F نباید به اندازه قابل ملاحظه‌ای بیشتر از واحد باشد اکر F محاسبه از F جدول برای میزان درصد احتمال یعنی (میزان درصد اطمینان) برای درجه های آزادی مشخص از F جدول کوچکتر باشد اختلاف مهم و معنی داری بین دقت‌ها وجود ندارد.
 
مقایسه صحت دو گروه نتیجه آزمایش (TestـStudent T)
اساس مقایسه میانگین های دو گروه نتیجه تکراری که در مورد یک نمونه حاصل شده‌اند جهت شناسایی خطاهای معین و تخمین برای صحت داده می‌باشد. اغلب اوقات یک نمونه به دو آزمایشگاه ارسال می‌گردد یا به دو آزمایشگر داده می‌شود تا دو گروه نتیجه تکراری حاصل شود؛ در چنین حالتی معمولا نتیجه‌ها از یکدیگر متفاوت می‌باشند. برای اینکه معلوم شود آیا این تفاوت مهم و معنی‌دار است (یعنی در نتیجه خطاهای سیستماتیک) و یا اینکه تفاوت معدل‌ها دو گروه پاسخ مهم نبوده و در نتیجه خطاهای تصادفی می‌باشد مقدار t محاسبه می‌گردد.
در این روش X1 و X2 به ترتیب معدل‌های پاسخ گروه ۱ و ۲ و به ترتیب پاسخ در هر یک از این گروه‌ها می‌باشد و اگر مقدار محاسبه شده از t جدول برای درجه آزادی کمتر شد تفاوت معنی‌داری بین دو معدل وجود ندارد یعنی اختلاف آنها مهم نبوده و در نتیجه خطاها تصادفی است و اگر t محاسبه شده از t جدول بیشتر شد اختلاف معدل‌ها مهم بوده و در نتیجه خطاها معین است و بایستی برای شناسایی و رفع آن اقدامی نمود. در حالی که یکی از معدل‌ها قابل اعتماد باشد و معدل حاصل از داده‌ها یک دستور کار جدید یا یک آزمایشگر تازه کار را با آن مقایسه کنیم قابل اعتماد بودن نتایج جدید تایید می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *