ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی در آزﻣﻮن های ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی

اشتراک گذاری

THUMB_769_2005_85_Fig1_HTML

راﻫﻨﻤﺎی ﺑﻴﺎن ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه‌ﮔﻴﺮی  GUM ﻛﻪ ﻳﻚ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻋﺎم اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺜﺎل‌هاﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم‌ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺪازه‌ﮔﻴﺮی ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﻮﻧﺪ، و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﻗﺮاردادی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺷﻮد. اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮدی‌ﺗﺮ در آزﻣﻮن‌ها، ﺑﻪ وﻳﮋه آزﻣﻮن‌های ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در راﻫﻨﻤﺎی EURACHEM/CITAC، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای آزﻣﻮن‌های ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی ﺗﻮﺳﻂ Mikes ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش”ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء” در آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ، زﻳﺮا ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺪل واﻗﻌﺎً ﺟﺎﻣﻊ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺪازه‌ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آزﻣﻮن در ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ ﻣﻮﺿﻮع آزﻣﻮن، ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ب اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ‌ها ﮔﻮﻧﻪ‌ها و ﺳﻮﻳﻪ‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، آزﻣﻮن‌های ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻣﺎری وﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮی‌های اﻧﺪازه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮی را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. دراﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﻚ روش ” از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  ﭘﺎﻳﻴﻦ” ﻳﺎ “ﻓﺮاﮔﻴﺮ” ﺑﺮای ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه‌ﮔﻴﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮی ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺪازه‌ﮔﻴﺮی ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ روش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن‌های ﺗﺠﺮﺑﻲ (ﺑﺎ ﺗﻜﺮار آزﻣﻮن‌های ﻣﺸﺎﺑﻪ) ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ درﺑﺎره ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﻌﻨﻲ دارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻴﻮه ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ISO/TS 21748 ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺪرک ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ‍‌ﻛﻨﺪ ﻛﻪ روش ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام اﻧﺤﺼﺎری ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ‌های ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه‌ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻤﻮل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ارﻳﺒﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﻮد.

برای دانلود راهنمای فارسی و یا انگلیسی ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود راهنمای ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژی (فارسی)

هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ آموزشی محاسبه عدم قطعیت در آزمون های میکروبیولوژی می‌توانید با ایمیل Mdastmardi@yahoo.com یا شماره همراه مدیریت پایگاه ۰۹۱۲۵۴۴۶۰۴۵ (مصطفی دستمردی) تماس حاصل نمایید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.