مشاوره و آموزش آماری با نرم افزارهای Minitab و SPSS

اشتراک گذاری

statistic

دانشجویان و محققین گرامی می‌توانند خدمات زیر را با کیفیت عالی و حداقل زمان در هر کجای ایران تحویل بگیرند:

 – تحلیل آماری با  SPSS؛

– تحلیل آماری با Minitab؛

– تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه‌ها و محاسبه پایایی و قابلیت اعتماد آنها به کمک آلفای کرونباخ؛

– تنظیم گزارش کامل آماری همراه با رسم جداول و نمودارهای مورد نیاز؛

– تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها؛

– تحلیل همبستگی ( ضریب همبستگی پیرسون-ضریب همبستگی اسپیرمن و…)؛

– تحلیل رگرسیون (ساده – چندگانه)؛

– آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف-اسمیرنوف) به همراه رسم نمودار توزیع؛

 – تعیین و برازش توزیع داده ها به کمک آزمون های آماری؛

– آزمون‌های فرض مقایسه میانگین‌ها (یک جامعه ، دو جامعه ، مقایسه زوجی)؛

– آزمون استقلال متغیرها؛

– آزمون های ناپارامتریک (آزمون علامت، ویلکاکسون، یومن ویتنی،کای دو(خی دو)، کروسکال والیس، فریدمن)؛

– آزمون های تعقیبی دانکن و LSD؛

– تحلیل توصیفی داده‌ها و رسم انواع نمودارها (محاسبه میانگین، واریانس، چولگی، کشیدگی، میانه، مد، چندک‌ها)؛
– تحلیل واریانس (مقایسه میانگین‌های چند جامعه)؛

 – طراحی آزمایش‌های به روش‌های گوناگون (فاکتوریل، سطح پاسخ، مختلط و تاگوچی)

 

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ایمیل Mdastmardi@yahoo.com یا با شماره تلفن ۰۹۱۲۵۴۴۶۰۴۵ تماس بگرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.