مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

ﭼﺮا ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

اشتراک گذاری

به منظور درک بهتر اندازه گیری و ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻧﺪازهﮔﻴﺮی‌های ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒه ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اندازه گیری ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺧﺎص دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮔﺰارش ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد اندازه گیری ها ممکن اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎشند:

– ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن: ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ در ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﮔﺰارش ﺷﻮد.

آزﻣﻮن: ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻳﺎ رد ﻧﺘﻴﺠﺔ آزﻣﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴـﺖ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮی محاسبه و ﮔﺰارش ﺷﻮد.

ﺗﻠﺮاﻧﺲ: ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﻄﺎ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﻄﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻮرد اﻧﺪازه گیری اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ راﺟﻊ نتیجه انداز گیری است. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل  ﺳﻌﻲﻣﺎن ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﺮ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم  ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌‌ آموزشی عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری می‌توانید با ایمیل Mdastmardi@yahoo.com یا شماره همراه مدیریت پایگاه ۰۹۱۲۵۴۴۶۰۴۵ (مصطفی دستمردی) تماس بگیرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *