مقادیر T-Value و P-Value در آزمون‌های فرض آماری چیست؟

tweedle_tweedledum

مفدمه

مطابق با الزامات استانداردهای ISO 15189:2022 و ISO/IEC 17025:2017 آزمایشگاه باید یک روش‌ اجرایی برای پایش اعتبار نتایج، داشته باشد. داده‌های به دست آمده باید به نحوی ثبت شوند که روند آن‌ها قابل تشخیص بوده و در جایی که قابل اجرا باشد، باید فنون آماری در بازنگری نتایج به کار گرفته شود. در بسیاری از مراکز آزمایشگاهی از آزمون‌های فرض آماری برای کنترل کیفیت نتایج آزمون و یا صحه گذاری روش های آزمون برای برآوزده‌سازی الزامات استانداردهای ایزو ۱۷۰۲۵ و ایزو ۱۵۱۸۹ استفاده می‌شود. اگر کارکنان آزمایشگاه و یا پژوهشگران با علم آمار آشنایی نداشته باشند و به دنبال استفاده از از نرم افزارهای آماری مانند minitab, spss و … برای تجزیه و تحلیل نتایج خود باشند، در مواجه با خروجی‌های این نرم افزارها احساسی شبیه احساس آلیس در سرزمین عجایب را پیدا خواهند کرد. ناگهان آنها با یک دنیا فانتزی که در آن عبارات عجیب و مرموزی وجود دارد، روبه رو می‌شوند.

به عنوان مثال ظهور مقادیر T و P را در انجام آزمون فرض t-test را در نظر بگیرید. در مشاهد این خروجی شما ممکن است بسیار متعجب شوید!!

t_test_results_one_sided

این مقادیر واقعاً چیست؟ آنها از کجا بدست آمده‌اند؟ حتی اگر شما از مقدار P-value برای تفسیر آماری نتایج خود به دفعات بسیار زیاد استفاده کرده باشید، باز هم ممکن است منشا واقعی آن ممکن هنوز برای شما گنگ باشد.


T & P: در آزمون t-test خیلی مشابه هم هستند.

T و P به طور جدایی ناپذیری با هم مرتبط است. آنها به صورت خیلی مشابه در کنار هم نتایج تجزیه و تحلیل آماری ظاهر می‌شوند.

هنگامی که شما آزمون t-test را انجام می‌دهید، معمولا برای پیدا کردن شواهدی از یک اختلاف معنی داری در میان دو جمعیت (۲-sample t) و یا بین یک جمعیت مقدار هدف (۱-sample t) هستید. به عنوان مثال در مقایسه بین آزمایشگاهی به دنبال آن هستیم که ببینم نتایج بدست آمده در دو آزمایشگاه مختلف بر روی یک نمونه یکسان بایکدیگر اختلاف معناداری دارند یا نه؟

مقدار t اندازه تفاوت را نسبت به تغییرپذیری بدست آمده از نمونه‌ها را می‌سنجد. به عبارت دیگر، T برابر با تفاوت محاسبه شده تقسیم بر خطای استاندارد (SE MEAN) است. هر چه مقدار T (چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی) بزرگتر باشد احتمال بیشتری برای رد فرض صفر به وجود خواهد آمد  و هر چه مقدار T به صفر نزدیکتر باشد احتمال بیشتری برای پذیرش فرض صفر وجود خواهد داشت. (فرض صفر یعنی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.)

بخاطر داشته باشید که مقدار t که در خروجی نرم افزار نشان داده شده است بر اساس تنها یک نمونه که به صورت تصادفی از کل جمعیت گرفته شده، محاسبه می گردد و اگر نمونه‌برداری تصادفی را مجدداً انجام دهید ممکن است مقدار  t کمی متفاوت از آنچه قبلا محاسبه کرده‌اید، بدست آید. حال این سئوال مطرح می‌شود که در بسیاری از نمونه های که به صورت تصادفی از یک جمعیت یکسان گرفته می‌شود، چقدر تفاوت در مقدار t انتظار داریم که به وجود آید؟ و چگونه مقدار t بدست آمده از داده های مربوط به نمونه خود را نسبت به مقدار t مورد انتظار مقایسه کنیم؟ این کار را می‌توان با رسم یک توزیع t انجام داد.


استفاده از یک تابع توزیع t برای محاسبه احتمال

به عنوان مثال فرض کنید که با استفاده از یک آزمون فرض ۱-sample t-test  می خواهید تعیین کنید که یک ویژگی در جمعیت مورد مطالعه بزرگتر از یک مقدار مشخص می‌باشد یا خیر؟

در این مثال مقدار مشخص ۵ در نظر گرفته شده که از یک نمونه با ۲۰ مشاهده بدست آمده است. همانطور که در شکل بالا نشان داده شده مقدار t‌ در خروجی نرم افزار minitab برابر با ۲٫۸ بدست آمده است. لذا می‌خواهیم ببینم در یک تابع توزیع T با درجه آزادی ۱۹ (درجه آزادی برابر است با تعداد مشاهدات منهای یک) احتمال آنکه مقدار t‌ برابر با ۲٫۸ شود چقدر است. برای انجام این کار از نرم افزار minitab ‌می توان استفاده نمود بدین منظور در این نرم افزار  مسیر زیر را طی می کنیم:

In Minitab, choose Graph > Probability Distribution Plot.

Select View Probability, then click OK.

From Distribution, select t.

In Degrees of freedom, enter ۱۹.

Click Shaded Area. Select X Value. Select Right Tail.

 In X Value, enter 2.8 (the t-value), then click OK.

distribution_plot_t

بیشترین مقدار مورد انتظار برای t محلی است که قله گراف بالا قرار دارد (یعنی مقدار صفر).  این بدان معنا است که در بیشتر واقع انتظار می‌رود که مقدار t=0 شود. علت این امر آن است که وقتی یک نمونه به صورت تصادفی از یک جامعه برداشته می شود انتظار می رود که اختلافی بین میانگین نمونه با میانگین جامعه وجود نداشته باشد یعنی به احتمال زیاد اختلاف بین میانگین نمونه و میانگین جامعه نزدیک به صفر است.


مقادیر T-Value و P-Value

احتمال اینکه مقدار T-value (چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی) مقدار بزرگی شود خیلی کم است. یعنی آنکه هر چه از مقدار صفر در هر دو جهت دور می شویم احتمال رخداد چنین وضعیتی به صورت طبیعی کاهش می یابد. به عنوان مثال ناحیه قرمز مشخص شده در منحی فوق احتمال اینکه مقدار T-Value برابر با ۲٫۸  و بیشتر از آن باشد را نشان می‌دهد. احتمال این امر  ۰٫۰۰۵۷۱۲ محاسبه شده است که اگر آن را گرد کنیم برابر با ۰٫۰۰۶ می شود که به این مقدار P-Value گفته می شود.

به عبارت دیگر، احتمال به دست آوردن T-Value برابر با ۲٫۸ و یا بالاتر، زمانی که نمونه برداری از جمعیت یکسان (در مثال، یک جمعیت با میانگین ۵ در نظر گرفته شده)، حدود ۰٫۰۰۶ است.

چقدر احتمال این رخ داد وجود دارد؟ این رخداد مثل آن است که در برداشت تصادفی از ۵۲ برگ در بازی پوکر ۲ برگ تک پشت سر هم به دست شما برسد. شناس چنین رخدادی بسیار کم است!!

poker_picture

این امر که این نمونه‌ از جامعه‌ی با میانگین بیشتری از مقدار مشخص شده (در این مثال ۵) باشند، محتمل تر است.  بعبارت دیگر: از آنجا که مقدار P-value بسیار کوچک تر از (< alpha level)  است، شما فرض صفر رد و نتیجه گیری است که تفاوت معنی داری وجود دارد.

مقادیر T و P به طور جدایی ناپذیری مرتبط هستند و به سادگی می‌توانید از آنها برای تصمیم در خصوص درست یا نادرست بودن یک فرض استفاده کنید. مقدار یکی از آنها بدون تغییر در دیگری، تغییر نخواهد کرد. مقادیر بزرگتر قدرمطلق T-Value منجر به مقادیر کوچکتر P-value می‌شود که امر سبب کاهش احتمال پذیرش فرض صفر می‌شود. به طور  معمول مطالعات آماری در سطح اطمینان ۹۵% (یعنی آلفای برابر با ۰٫۰۵) انچام می‌شود.

در سطح اطمینان ۹۵% اگر P-value  کوچکتر یا مساوی ۰٫۰۵ باشد فرض صفر را رد می‌کنند و در غیر این صورت فرض صفر را نمی توان رد کرد. 

نکته آخر اینکه که در برخی از نرم افزارها مانند spss مقدار p-value در جدول های خروجی نرم افزار تحت عنوان Significant Level ذکر می‌شود. در این پست آموزشی برخی از نکات مهم برای در خصوص آزمون فرض T-TEST و مقدار P-Value ذکر شود. از آزمون‌های فرض آماری کارکنان آزمایشگاه می‌توانند برای پایش اعتبار نتایج آزمون و همچنین تصدیق یا صحه گذاری روش‌های آزمون بر اساس الزامات استانداردهای ایزو ۱۷۰۲۵ و ایزو ۱۵۱۸۹ استفاده نمایند. در صورت وجود هر گونه پرسشی در خصوص آزمون های فرض آماری و تحلیل آماری نتایج می‌توایند سوالات خودتان در قسمت کامنت های این پست قراردهید سعی خواهد شد تا جای ممکن به سئوالات مطرح شده پاسخ مناسب داده شود. همچنین در صورت نیاز به برگزاری دوره های آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون و کنترل کیفیت داخلی و خارجی برای کارکنان آزمایشگاه یا برای دریافت خدمات مشاوره برای اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ و مشاوره ایزو ۱۵۱۸۹ می‌توانید با ما تماس بگیرید.

 

 

کلمات کلیدی: استاندارد ISO 17025، استاندارد ISO/IEC 17025، استاندارد ISO15189، آموزش ISO 17025، آموزش ISO 15189، مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025، آموزش استاندارد ISO/IEC 17025، مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵، مشاوره استاندارد ISO 17025، مشاوره ایزو ۱۵۱۸۹، مشاوره استاندارد ISO1589، تاییدصلاحیت آزمایشگاه، تاییدصلاحیت آزمایشگاه ها، صحه گذاری روش آزمون، صحه گذاری روش های آزمون، اطمینان از اعنبار نتایج آزمون، کنترل کیفیت آزمایشگاه، کنترل کیفیت داخلی و خارجی، 

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

۴۳ دیدگاه‌

 1. فاطمه گفت:

  عالی بود ممنونم کلی سوال بی جواب داشتم که شما کمک کردید

 2. فرهاد گفت:

  یعنی اینهمه آمار به خوردمون دادن یه طرف این توضیح یه طرف
  ممنونم از توضیحات خوب شما

 3. میترا گفت:

  خیلی خوب بود توضیحاتتونن , من واسه کنکور ارشد دانشگاه علامه مصاحبه دعوت شدم این مطالب برام خیلی مفید بود.

 4. Solmaz گفت:

  ببخشید توspss از کجا باید p-valueرو وارد کنیم ؟

 5. sasan گفت:

  واقعا ممنون…. قبل ار توضیح زیبای شما دقیقا من همون احساس الیس در سرزمین عجایب رو داشتم

 6. Aysu گفت:

  خارج از کشور واحد امار دارم . خیلی از مطالب به زبان انگلیسی نامانوس اند . پدرم درامده .یه منبع فارسی که همه مطالب اماری باشه معرفی کنید لطفا . نرم افزار آماری مون R cmander

  ممنون از تفهیم p value

 7. المیرا علوی گفت:

  سلام.خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم .مقادیر T که در جدول رگرسیون چند متغیری به روش همزمان وجود داره رو باید با چی مقایسه کرد که متوجه رد فرض صفر یا قبول اون بشیم. البته ستون کنارش P هست ولی من میخوام از طریق T متوجه بشم نتیجه چی میشه وو اینکه یه سال دیگه اینکه قاعدتا این T با آزمون T student که برای مقایسه میانگینها هست فرق داره؟ یه سوال دیگه اینکه مقدار F در جدول تحلیل واریانس جهت ازمون معناداری مدل ارائه شده چجوری تحلیل میشه؟ با چی مقایسه میشه؟ وو چی ازش متوجه می شیم ممنون

 8. سعید گفت:

  ممنون. بعد از مدتها این قضیه به صورت اصولی در ذهن من جا افتاد

 9. محمد خوش شعار گفت:

  با تشکر از اطلاعات خوبتون .ممنون میشم بفرمایید اندازه عددP – VALUE در نمودار SPC چقدر باید باشد
  زیر ۰٫۰۵ یا بالای ۰٫۰۵ اوکی میباشد.

 10. ارجمندي گفت:

  اگر در تحلیل تی تک نمونه ای ضرائب تی منفی شود چگونه باید انرا تفسیر کرد?
  اگر در تی تک نمونه ای نتایج تی معنی دار شود ، اما میانگین ها کمتر از سه باشد، این تناقض را چگونه می توان توجیه وَیَا برطرف کرد

  • dastmardi گفت:

   با سلام و احترام

   منفی شدن مقدار آمار تی مشکل ایجاد نمی کند اگر مقدار میانگین جامعه اول کوچکتر از جامعه دوم باشد مقدار آماره تی منفی می شود.
   قسمت دوم سئوال شما شفاف نیست.

 11. faeze گفت:

  سلام ممنون از اطلاعاتتون .یک سوال من برای رسم گرادیان خطوط همباران از نرم افزار spss استفاده کردم الان میخوام p-value زا برا این اطلاعات داخلspss بدست بیارم باید چیکار کنم .کلا این نرم افزار p-value میده ؟

 12. اسماعیل گفت:

  با سلام وخسته نباشید خدمت شما.میخواستم ببینم محدوده t-stat چقد باشد خوبه؟

  • dastmardi گفت:

   با سلام و احترام
   محدوده پذیرش برای این آزمون بر اساس سطح اطمینان و تعداد نمونه تعیین می شود
   به طور معمول در سطح اطمینان ۹۵‌‌% اگر p-value بیشتر از ۰.۰۵ باشد فرض صفر پذیرفته می شود

 13. ارجمندي گفت:

  سلام
  اگر تی تک نمونه ای معنی دار نشود تبیین آن چیست

  • dastmardi گفت:

   با سلام و احترام
   اگر مقدار P-VALUE‌ بزرگتر از ۰.۰۵ شود بدین معنا است که در سطح اطمینان ۹۵%‌ فرض صفر (عدم وجود اختلاف معنادار بین میانگین مقادیر مشاهده شده و مقدار هدف) پذیرفته می‌شود.

 14. بهاره گفت:

  سلام ببخشید در انالیز دیناها به من یکstudent t می دهد که می خواهم بدونم همون t value هست یا خیر ؟

 15. نادر جعفری گفت:

  سلام..ببخشید اگر در سطح اطمینان ۹۵% مقدار p-value دقیقا ۰.۰۰۰۰ باشد به چه معنی است ؟ و چه باید کرد ؟

 16. نادر جعفری گفت:

  با تشکر از پاسخگویی تان، اینکه در تحلیل واریانس یک طرفه anovaکه عرض کردم .pvalue=0.000 است مقدار Fهم زیاد بدست می آید در حدود ۴۰۰…آیا این عادی است؟و اینکه من چند منبع انگلیسی خوندم که pvalueرا نباید در مقاله =۰.۰۰۰نوشت و باید نوشت کمتر از ۰.۰۰۰۱ لطفا نطرتون رو بفرمائید متشکرم

 17. Mahsa گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  من سواللی داشتم خدمتتون ممنون میشم پاسخ بفرمایید
  مقدار t من در pls، مقدارش ۳۰/۱ هست. بفرمایید ایا این عدد عادی هست؟؟
  و همچنین برای تایید فرضیه م p value رو از کجا بدونم؟؟ در چه سطح اطمینانی تایید میشه فرضیه م؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

 18. محسن گفت:

  سلام
  من در یک واحد تولیدی تغیراتی را در فرایند کار و تولید ایجاد کردم. به همین خاطر امار حوادث نفرات کاهش پیداکرده است. تغییر روش از سال ۹۵ صورت گرفته است. بنابراین داده های از سال ۹۵ تا نیمه دوم ۹۸ را داره و همین طور امار حوادث از سال ۹۱تا۹۵. یعنی ۴ سال قبل از اصلاح روش و ۴سال بعد از اصلاح روش. الان چگونه باید معنی دار بودن تغییرات را بررسی کنم؟
  در این بررسی هر سال به عنوان یک مشاهد در نظر گرفته می شود؟ (۸ مشاهده)
  و درجه ازادی می شود ۷؟

  • dastmardi گفت:

   با سلام و احترام
   برای پاسخ به این سوال نیاز به اطلاعات بیشتر وجود دارد
   همچنین به صورتی نوشتاری نمی توان به این سوال پاسخ داد

 19. ahariri گفت:

  سلام. ممنون بابت توضیح خوبتون درباره مقدار t value.
  یک سوال داشتم
  آیا برای مقدار t سطحی برای معنی داری ـ مثل مقدار p ـ وجود داره؟
  ممنون

 20. مهدی عابدینی نیا گفت:

  سوال : آلفا یا میزان ریسک خطا در تحقیقات علمی بر چه مبنایی و توسط چه کسی و چه زمانی تعیین می شود ؟

 21. حامد گفت:

  خیلی روان و خوب توضیح دادید
  تشکر فراوان

 22. fereshteh bagheri گفت:

  با سلام پطور میشه نمودار را بر اساس p-value رسم کرد؟

 23. Zahrah گفت:

  سلام میخواسم بدونم ایا من میتونم برا تحلیل فرضیه هام دو تا سطح اطمینان ۹۵و۹۰درصد احاظ کنم ؟؟؟؟چون مقدار امار tبرای چندتا فرضیم ۱.۸۰است

 24. امید گفت:

  سلام و عرض ادب و احترام، چرا نتایج p-value با نتایج آماره t مغایرت دارد. به عبارت دیگر ممکن است فرضیه ای با آماره t رد شود ولی با p-value قبول شود

 25. شیما گفت:

  سلام می خوام بدونم در ازمون T عدد ما ممکنه منفی در بیاد؟ یا علامت تاثیری ندارد و ما در نظر نمی گیریم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *