مديریت كیفیت در مراكز آزمایشگاهی

بند ۶-۲: کارکنان در ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

اشتراک گذاری

۲-۶ کارکنان

۶-۲-۱- تمامی کارکنان آزمایشگاه، (داخلی یا خارجی) که می‌توانند بر فعالیت‌های آزمایشگاهی تأثیر بگذارند، باید بی‌طرفانه عمل کنند، صلاحیت داشته باشند و براساس سیستم مدیریت آزمایشگاه کار کنند.

۶٫-۲-۲- آزمایشگاه باید الزامات صلاحیت برای هر فعالیت‌های مربوط به نتایج فعالیت‌های آزمایشگاهی، از جمله الزامات مربوط به تحصیلات، صلاحیت، آموزش، دانش فنی، مهارت‌ها و تجربه را تعیین و مدون کند.

۶-۲-۳- آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که کارکنان برای انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی را که مسئولیت انجام آن را بر عهده دارند و ارزیابی اهمین انحرافات، دارای صلاحیت می‌باشند.

۶-۲-۴- مدیریت آزمایشگاه باید وظایف، مسئولیت‌ها و مسئولیت‌های کارکنان را در اختیار آنها قرار دهد.

۶-۲-۵- آزمایشگاه باید روش‌های اجرایی (ها) برای نگهداری سوابق زیر داشته‌ باشد:

– تعیین الزامات صلاحیت؛

– انتخاب کارکنان؛

– آموزش کارکنان؛

– سرپرستی بر کارکنان؛

– اختیارات کارکنان؛

– نظارت بر شایستگی کارکنان

۶-۲-۶- آزمایشگاه باید برای انجام فعالیت‌های مشخص به کارکنان خود اختیارات دهد، این فعالیت‌های شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نمی‌شود:

– توسعه، اصلاح، تصدیق و صحه‌گذاری روشها؛

– تجزیه و تحلیل نتایج، از جمله اظهارات انطباق، نظرات و تفسیرها؛ و

– گزارش، بررسی و تایید نتایج.

 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

جهت برگزاری دوره آموزشی آشنایی باتغییرات و الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *