معرفی کتاب آمار و کمومتریکس میلر & میلر برای شیمی تجزیه

اشتراک گذاری

 

این روزها بسیاری از مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی از مزیت‌های فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر در حوزه‌های کاری خود بهره می‌برند. با گذشت زمان و ارزشمندتر شدن وقت و لزوم صحت و دقت در محاسبات، نرم افزارها و ابزارهای محاسباتی به یاری پژوهشگران رسیده اند. حوزه شیمی هم از این موضوع مستثنی نبوده است و پژوهشگران مختلفی در این حوزه شروع به فعالیت و انتشار آثار علمی نموده‌اند.

کمومتریکس که از دو واژه کمو و متریکس به معانی شیمی و سنجش تشکیل شده است، نام گرایش جدیدی است که کاربرد کامپیوتر، ریاضی و آماری را در شیمی ممکن ساخته است. کمومتریکس را دانش استفاده از کامپیوتر، ریاضی و آماری جهت طراحی یا انتخاب یک روش مناسب برای آزمایش یا تولید حداکثر اطلاعات مفید از داده‌های یک فرایند شیمیایی دانست. در واقع کمومتریکس امروزه نیز در حال رشد است و ممکن است تعریف آن متناسب با زمان تغییر یابد تا پیشرفت‌­های جدید را نیز در برگیرد. کاربرد روش‌های ریاضی در شیمی سابقه دیرین دارد ولی با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر و کاربرد آن در علوم روش‌های کمومتریکس در دهه اخیر پیشرفت بسیار داشته است. در این دو دهه روش‌های کمومتریکس مختلفی توسط شیمیدان‌ها با کمک متخصصین علوم کامپیوتر، ریاضی و آمار ارائه شده است و برای ارائه آنها به متخصصین این حوزه کتاب‌های بسیاری مفیدی در این خصوص تدوین شده است. یکی از این کتاب‌های بسیار مفید، کتاب آمار و کمومتریکس در شیمی تجزیه، نوشته میلر& میلر است، این کتاب به عنوان یک اثر عملی شاخص برای آشنایی آمار و کاربرد آن در شیمی تجزیه است. مفاهیم انواع خطا، کالیبراسیون و اصول اولیه طراحی آزمایش در این کتاب به خوبی بیان شده است. این کتاب به عنوان منبع در بسیاری از دانشگاه ها برای درس “آمار در شیمی تجزیه” معرفی می شود.

دانلود کتاب آمار و کمومتریکس میلر & میلر برای شیمی تجزیه

 

سرفصل و مطالب ارائه شده در این کتاب عبارتند از:

۱- مقدمه

۱-۱- مسائل تجزیه

۱-۲- خطاهای در آنالیزهای کمی

۱-۳- انواع خطا

۱-۴- خطاهای تصادفی و سیستماتیک در آنالیزهای تیتریمتریک

۱-۵- رسیدگی به خطاهای سیستماتیک

۱-۶-طرح‌ریزی و طراحی آزمایشات

۱-۷- ماشین حساب و رایانه در محاسبات آماری 

۲- آمار اندازه گیری‌های مکرر

۲-۱- میانگین و انحراف معیار

۲-۲- توزیع اندازه گیری های مکرر

۲-۳- توزیع لگاریتمی نرمال

۲-۴- تعریف یک نمونه

۲-۵- توزیع نمونه‌برداری میانگین

۲-۶- حدود اطمینان میانگین برای نمونه های بزرگ

۲-۷- حدود اطمینان میانگین برای نمونه های کوچک

۲-۸- ارائه نتایج

۲-۹- استفاده های دیگر از حد اطمینان

۲-۱۰- حدود اطمینان میانگین هندسی برای یک توزیع لگاریتمی نرمال

۲-۱۱- انتشار خطاهای تصادفی

۲-۱۲- انتشار خطاهای سیستماتیک

۳- آزمونهای معنی‌دار بودن

۳-۱- مقدمه

۳-۲- مقایسه یک میانگین تجربی با مقدار شناخته شده

۳-۳- مقایسه دو روش تجربی

۳-۴- مقایسات زوجی

۳-۵- آزمون‌های یک طرفه و دو طرفه

۳-۶- آزمون F برای مقایسه انحرافات استاندارد

۳-۷- داده‌های پرت

۳-۸- تحلیل واریانس

۳-۹- مقایسه چند میانگین

۳-۱۰- محاسبات ANOVA

۳-۱۱- آزمون خی‌دو

۳-۱۲- آزمون برای نرمال بودن توزیع

۳-۱۳- نتیجه گیری از آزمون های معنی‌دار بودن

۳-۱۴- آمار بیزی

۴- کیفیت اندازه گیری‌های تجزیه‌ای

۴-۱- مقدمه

۴-۲- نمونه برداری

۴-۳- جداسازی و برآورد واریانس با استفاده از ANOVA

۴-۴- استراتژی نمونه برداری

۴-۵- معرفی روش‌های کنترل کیفیت

۴-۶- نمودارهای Shewhart برای مقادیر میانگین

۴-۷- نمودارهای شوهارت برای دامنه

۴-۸- ایجاد قابلیت فرآیند

۴-۹- متوسط مدت اجرا: نمودار CUSUM

۴-۱۰- نمودار کنترل منطقه‌ای

۴-۱۱- طرح های آزمون مهارت

۴-۱۲- مطالعات عملکرد روش (آزمایش های همکاری)

۴-۱۳- عدم قطعیت

۴-۱۴- نمونه برداری پذیرش

۴-۱۵- صحه‌گذاری روش

۵- روش کالیبراسیون در آنالیزهای دستگاهی: رگرسیون و همبستگی

۵-۱- مقدمه: آنالیزهای دستگاهی

۵-۲- نمودارهای کالیبراسیون در آنالیزهای دستگاهی

۵-۳- ضریب همبستگی

۵-۴- خط رگرسیون

۵-۵- خطاها در شیب و عرض از مبداء خط رگرسیون

۵-۶- محاسبه غلظت و خطای تصادفی آن

۵-۷- حد تشخیص

۵-۸- روش اضافه‌سازی استاندارد

۵-۹- استفاده از خطوط رگرسیون برای مقایسه روش های تجزیه‌ای

۵-۱۰- خطوط رگرسیون وزن‌دار

۵-۱۱- اشتراک دو خط مستقیم

۵-۱۲- ANOVA و محاسبات رگرسیون

۵-۱۳- مقدمه‌ای بر روشهای رگرسیون منحنی

۵-۱۴- برازش منحنی

۵-۱۵- داده‌های پرت در رگرسیون

۶- روش‌های غیر پارامتری و استوار

۶-۱- مقدمه

۶-۲- میانه: تحلیل اطلاعات اولیه

۶-۳- آزمون علمات

۶-۴- آزمون Wald-Wolfowitz

۶-۵- آزمون ویلکاکسون

۶-۶- آزمون ساده برای دو نمونه مستقل

۶-۷- آزمون غیر پارامتری برای بیش از دو نمونه

۶-۸- همبستگی رتبه

۶-۹- روش های رگرسیون غیر پارامتری

۶-۱۰- معرفی روش های استوار

۶-۱۱- روش‌های استوار ساده: پیرایش و وینزوریدن

۶-۱۲- برآورد استوار از موقعیت و پراکندگی

۶-۱۳- ANOVA استوار

۶-۱۴- روش های رگرسیون استوار

۶-۱۵- آمار نمونه برداری مجدد

۶-۱۶- نتیجه گیری

۷- طراحی آزمایشات و بهینه سازی

۷-۱- مقدمه

۷-۲- تصادفی‌سازی و بلوک‌بندی

۷-۳- ANOVA دو طرفه

۷-۴- مربع لاتین و طرح های دیگر

۷-۵- اثرات متقابل

۷-۶- شناسایی عوامل مهم: طرح های فاکتوریل

۷-۷- طرحهای فاکتوریل کسری

۷-۸- بهینه سازی: اصول و روش‌های یک متغیره

۷-۹- بهینه سازی با استفاده از روش جستجوی متناوب متغیر

۷-۱۰- روش پرشیب‌ترین نزول

۷-۱۱- بهینه سازی سیمپلکس

۷-۱۲- آنالیز شبیه سازی شده

۸- تحلیل چند متغیره

۸-۱- مقدمه

۸-۲- تحلیل اولیه

۸-۳- تحلیل مولفه اصلی

۸-۴- تحلیل خوشه ای

۸-۵- تحلیل تشخیصی

۸-۶- روش K  نزدیک ترین همسایه

۸-۷- مدل سازی کلاس مجزا

۸-۸- روش های رگرسیون

۸-۹- رگرسیون خطی چندگانه

۸-۱۰- رگرسیون مولفه اصلی

۸-۱۱- رگرسیون تقریبی حداقل مربعات

۸-۱۲- روش های محاسبه طبیعی: شبکه عصبی مصنوعی

۸-۱۳- نتیجه گیری

 

هماهنگی جهت برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل آماری نتایج در آزمایشگاه

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ “تجزیه و تحلیل آماری نتایج در آزمایشگاه با نرم افزارهای آماری” می‌توانید با ما تماس بگیرید.

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.