دسته: اندازه‌شناسی

ویدئو اندازه‌شناسی در زندگی روزمره ۰

ویدئو اندازه‌شناسی در زندگی روزمره

در ویدئو زیر که توسط موسسه اندازه شناسی ملی هلند تهیه شده است، نقش مهم اندازه‌گیری در زندگی روزمره را نشان می‌دهد.

ویدئو اندازه شناسی و چالش انرژی جهانی ۰

ویدئو اندازه شناسی و چالش انرژی جهانی

در ویدئو زیر که توسط موسسه اندازه شناسی ملی هلند تهیه شده است، نقش حیاتی که اندازه‌گیری‌ها در چالش جهانی انرژی را نشان می‌دهد.