نمایش 21–31 از 31 نتیجه

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه پزشکی
آموزش کنترل فرآیند آماری با نرم‌افزار Minitab
آموزش تصدیق و صحه‌گذاری روشهای آزمون کمی و کیفی
آموزش نمونه‌برداری پذیرشی با نرم‌افزار Statgraphics
آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه
سرفصل دوره آموزش آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین
آموزش ارزشیابی عدم‌قطعیت در آزمون‌های میکروبیولوژی
آموزش آشنایی با روش‌های آماری در مقايسات بين آزمايشگاهی
آموزش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه
آموزش ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری به روش GUM
آموزش آشنایی با الزامات ایزو 17025