نمایش 11–17 از 17 نتیجه

آموزش طراحی و تحلیل آزمایشها با نرم‌افزار Minitab

آموزش طراحی و تحلیل آزمایشها با نرم‌افزار Minitab

در این دوره آموزشی نحوه طراحی آزمایش‌ها همراه با تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای Minitab تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان اجرای گام به گام طراحی آزمایش‌ها در نظر گرفته شوند، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی پروژه‌های صنعتی یا تحقیقاتی خود را اجرا نمایند. 

24 ساعت
رایگان!

آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab

آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab

در این دوره آموزشی نحوه رسم انواع نمودارهای کنترل وصفی و کمی با استفاده از نرم افزارهای Minitab تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان کنترل کیفیت در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی قابلیت و عملکرد فرایندهای سازمان خود را بررسی نمایند و سطح سیگما برای هر یک از فرایندها خود را تعیین نمایند. 

24 ساعت
رایگان!

آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم‌گیری در آزمایشگاه

در دوره آموزشی مدیریت ریسک و قواعد تصمیم‌گیری در آزمایشگاه با استفاده از نرم افزارهای Mintab و Risk Guard نحوه ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها در آزمایشگاه تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیری می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود ریسک‌ها و فرصت‌ها را شناسایی، تحلیل و ارزشیابی نمایند. همچنین نحوه صدور گزارش بیانیه انطباق را بر اساس انواع قواعد تصمیم‌گیری رایج ذکر شده در استاندارد ISO Guide 98-4 را فراخواهند گرفت. 

16 ساعت
رایگان!

آموزش نمونه برداری پذیرشی با نرم‌افزار Statgraphics

آموزش نمونه برداری پذیرشی

در دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی نحوه تعیین اندازه نمونه با استفاده از نرم افزار Statgraphics تشریح خواهید آموخت. در این دوره آموزشی علاوه بر ارائه آموزش کامل کار با نرم افزار، تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان تعیین اندازه نمونه و تعیین معیار پذیرش بر اساس استانداردهای ISO 2859 و ISO 3951 و MIL-STD 1916 در نظر گرفته شود، تشریح می‌شود.

16 ساعت
رایگان!

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

آموزش تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

در این دوره آموزشی آشنایی نحوه انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری سیستم اندازه گیری با استفاده از نرم افزارهای Mintab تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان بررسی دقت (تکرارپذیری و تجدپدپذیری) و صحت (بایاس، خطی بودن) در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود تحلیل‌های آماری مربوط به کنترل درستی (دقت و صحت) نتایج اندازه‌گیری را انجام دهند و نمودارهای کنترل برای پایش فرایند اندازه‌گیری را رسم نمایند. 

16 ساعت
رایگان!

دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان

آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001
بدون امتیاز 0 رای

نیل‌ به‌ اهداف سازمان، از طریق‌ منابع‌ انسانی‌ آن رخ می‌دهد. زمـانی‌ اهـداف سـازمانی‌ تحقـق‌ پیـدا می‌کند که‌ کارکنان از این‌ اهداف اطلاع داشته‌ و در هدف گذاری‌ مربوط به‌ خود مشارکت‌ داشته‌ باشند و این‌ اهداف سازمانی‌ به‌ اهداف واحدی‌ و فردی‌ تبدیل‌ شود. وقتی‌ همه‌ کارکنان از اهداف فردی‌ خود مطلع‌ باشند، عملکرد افراد در راستای‌ اهداف سازمان قرار می‌گیرد و تحقق‌ اهداف سازمان ممکن‌ می‌شود. برای‌ اینکه‌ بتوان عملکرد کارکنان را مدیریت‌ کرد، باید حداقل‌هایی‌ را رعایت‌ کـرد کـه‌ در ایـن‌ دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان بـه‌ آنهـا پرداخته‌ می‌شود. در حقیقت‌، مدیریت‌ عملکرد قلب‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ است‌ و عامل‌ اصلی‌ ارتقا و بهره وری‌ منابع‌ انسانی‌ و سازمان است‌. سازمان باید برای‌ تولید، توسعه‌ و فروش کالاها و خدمات با ارزش به‌ مشتریان و ارباب رجوع، تکنیـک‌هـایی‌ را به‌کار گیرد که‌ موجب‌ انگیزش و تشویق‌ کارکنان شود تا با بیشترین‌ توان برای‌ ارزش‌آفرینی‌ در سازمان کـار کننـد. فرآیندمدیریت‌ عملکرد اثربخش‌ با شفاف‌سازی‌ انتظارات سازمان بـرای‌ کارکنـان، فـراهم‌کـردن بـازخورد مناسـب‌، تدارک مربی‌گری‌ و منتورینگ و ارائه‌ طرح‌های‌ بهبود عملکرد، از مباحث اصلی است که در دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان به آنها پرداخته می‌شود تا موجب‌ ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان شوند.

دو روز (16 ساعت)
رایگان!