برچسب: آزمون آماري

انتخاب آزمون آماری مناسب ۰

انتخاب آزمون آماری مناسب

از کدام آزمون آماری استفاده کنیم؟ این سوال اغلب محققین جوان یا دانشجویانی است که در حال گذراندن پایان نامه هستند و داده‌ها را جمع آوری کرده‌اند ولی هنوز موفق به انتخاب آزمون مناسب برای طرح خود نشده‌اند. حوزه آمار تا آنجا توسعه یافته است که ما را قادر می‌سازد تا تقریبا برای هر نوع طرح تحقیقی که مطرح می شود چندین آزمون آماری در اختیار داشته باشیم. با توجه به چنین امکانی، باید در عین حال منطقی را نیز برای انتخاب نوع آزمون رعایت کنیم. همواره محقق پس از در اختیار داشتن داده ها با این سوال رو بروست که...

مشاوره و آموزش آماری با نرم افزارهای Minitab و SPSS ۰

مشاوره و آموزش آماری با نرم افزارهای Minitab و SPSS

دانشجویان و محققین گرامی می‌توانند خدمات زیر را با کیفیت عالی و حداقل زمان در هر کجای ایران تحویل بگیرند:  – تحلیل آماری با  SPSS؛ – تحلیل آماری با Minitab؛ – تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه‌ها و محاسبه پایایی و قابلیت اعتماد آنها به کمک آلفای کرونباخ؛ – تنظیم گزارش کامل آماری همراه با رسم جداول و نمودارهای مورد نیاز؛ – تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها؛ – تحلیل همبستگی ( ضریب همبستگی پیرسون-ضریب همبستگی اسپیرمن و…)؛ – تحلیل رگرسیون (ساده – چندگانه)؛ – آزمون نرمال بودن داده ها (کولموگروف-اسمیرنوف) به همراه رسم نمودار توزیع؛  –...