رابطه بین تکرار پذیری و بایاس (اریبی یا گرایش)

رابطه بین تکرارپذیری و بایاس (اریبی یا گرایش) در شکل زیر نشان داده شده است: