فیلم های آموزشی مفید برای استاندارد ISO/IEC 17025:2017

توضیحات فیلم:

فیلم های آموزشی مفید برای بند 4-1 بی طرفی و محرمانگی در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017