فیلم های آموزشی مفید مربوط به استاندارد ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند 4 الزامات ساختاری استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند 4-1 بی طرفی در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند 4-2 محرمانگی در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

 

 

 

 


فیلم های آموزشی مفید برای بند 5 الزامات ساختاری در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017


فیلم های آموزشی مفید برای بند 6 الزامات منابع در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017


فیلم های آموزشی مفید برای بند 7 الزامات فرایندی در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند 7-4 جابجایی اقلام آزمون یا کالیبراسیون‌ در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند 7-11 کنترل داده ها و مدیریت اطلاعات در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

 


فیلم های آموزشی مفید برای بند 8 الزامات سیستم مدیریت در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند 8-5 اقدامات برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند 8-9 بازنگری مدیریت در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

 

 

 


فیلم راهنمای یوراکم برای ارزیابی انطباق


فیلم آموزشی در خصوص عدم قطعیت و حد تشخیص


فیلم راهنمای یوراکم برای فاکتور عدم قطعیت چیست

 

 


فیلم آموزشی برای استفاده داده‌های صحه گذاری در ارزشیابی عدم قطعیت

 


فیلم آموزشی در خصوص نشان دادن اعتبار نتایج اندازه گیری با آزمون مهارت قابل اطمینان