دانلود فیلم های آموزشی

اشتراک گذاری

فیلم های آموزشی مفید مربوط به استاندارد ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند ۴ الزامات ساختاری استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند ۴-۱ بی طرفی در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند ۴-۲ محرمانگی در استاندارد ISO/IEC 17025:2017

 

 

 

 


فیلم های آموزشی مفید برای بند ۵ الزامات ساختاری در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017


فیلم های آموزشی مفید برای بند ۶ الزامات منابع در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017


فیلم های آموزشی مفید برای بند ۷ الزامات فرایندی در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند ۷-۴ جابجایی اقلام آزمون یا کالیبراسیون‌ در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند ۷-۱۱ کنترل داده ها و مدیریت اطلاعات در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

 


فیلم های آموزشی مفید برای بند ۸ الزامات سیستم مدیریت در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند ۸-۵ اقدامات برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها در استاندارد  ISO/IEC 17025:2017

فیلم های آموزشی مفید برای بند ۸-۹ بازنگری مدیریت در استاندارد ISO/IEC 17025:2017