1513115220 1513115220 goodreads misc دانلود کتاب ها

 

دانلود کتاب در خصوص تایید صلاحیت در مراکز آزمایشگاهی

Eurachem CITAC QAC 2016 FA1 دانلود کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای کیفیت در شیمی تجزیه – راهنمایی برای تایید صلاحیت (راهنمای یوراکم – فارسی)

Eurachem CITAC QAC 2016 EN دانلود کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای کیفیت در شیمی تجزیه – راهنمایی برای تایید صلاحیت (راهنمای یوراکم – انگلیسی)


دانلود کتاب در خصوص تضمین کیفیت نتایج آزمون

Eurachem PT Guide 2011 FA دانلود کتاب ها

دانلود کتاب انتخاب، استفاد و تفسیر طرح‌های آزمون مهارت (راهنمای یوراکم – فارسی)

Eurachem PT Guide 2011 دانلود کتاب ها

دانلود کتاب انتخاب، استفاد و تفسیر طرح‌های آزمون مهارت (راهنمای یوراکم – انگلیسی)


دانلود کتاب در خصوص محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری های آزمایشگاهی

beginner guide to uncertainty of measurement دانلود کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان (فارسی)

beginner guide to uncertainty of measurement EN دانلود کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان (انگلیسی)

Estimating Uncertainties TEST دانلود کتاب ها

دانلود کتاب تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون (انگلیسی)

QUAM2012 Farsi دانلود کتاب ها

دانلود کتاب تعیین کمی عدم قطعیت در اندازه گیری تجزیه ای (فارسی)

QUAM2012 P1 دانلود کتاب ها

دانلود کتاب تعیین کمی عدم قطعیت در اندازه گیری تجزیه ای (انگلیسی)

 

راهنمای قواعد تصمیم گیری یورکم

دانلود کتاب استفاده از عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق (فارسی – ویرایش دوم سال 2021)

Use of Uncertainty Information in Compliance Assessment دانلود کتاب ها

دانلود کتاب استفاده از عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق (انگلیسی – ویرایش دوم سال 2021)

UfS 2007 FA دانلود کتاب ها

دانلود کتاب عدم قطعیت اندازه گیری حاصل از نمونه برداری (فارسی)

STMU 2015 FA دانلود کتاب ها

دانلود کتاب تنظیم و استفاده از عدم قطعیت هدف در اندازه‌گیری‌های شیمیایی (فارسی)

STMU 2015 EN دانلود کتاب ها

دانلود کتاب تنظیم و استفاده از عدم قطعیت هدف در اندازه‌گیری‌های شیمیایی (انگلیسی)

The Uncertainty in Physical Measurements دانلود کتاب ها

دانلود کتاب عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری‌های فیزیکی (انگلیسی)

Sources of Uncertainty in Measurement دانلود کتاب ها

منابع عدم قطعیت در اندازه گیری برای هر بودجه عدم قطعیت

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی در خصوص عدم قطعیت در اندازه گیری می‌توانید با ما تماس بگیرید.


دانلود کتاب در خصوص صحه گذاری روشهای آزمون

MV guide 2nd ed EN دانلود کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاهی صحه گذاری متدها و موضوعات مرتبط (انگلسی)

MV guide 2nd ed FA دانلود کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاهی صحه گذاری متدها و موضوعات مرتبط (فارسی)

Method Validation in Pharmaceutical Analysis دانلود کتاب ها

دانلود کتاب اعتباربخشی روش های در آنالیز داروسازی (انگلیسی)

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی در خصوص صحه گذاری روش های آزمون می‌توانید با ما تماس بگیرید.


دانلود کتاب در خصوص نمونه برداری

Sampling MethodFarsi دانلود کتاب ها

دانلود کتاب نمونه‌گیری: روش‌ها و کاربردها (فارسی)

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی در خصوص نمونه برداری پذیرشی می‌توانید با ما تماس بگیرید.


دانلود کتاب در خصوص طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش‌ها

دانلود کتاب طرح ریزی و تحلیل آزمایشها (فارسی)

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی در خصوص طراحی آزمایش ها می‌توانید با ما تماس بگیرید.


دانلود کتاب برای استاندارد ISO 15189

rhlbook1 1 دانلود کتاب ها

دانلود کتاب مجموعه دستورالعمل ها – آزمایشگاه مرجع سلامت

rhlbook2 دانلود کتاب ها

دانلود کتاب مجموعه‌ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌های پزشکی

rhlbook3 دانلود کتاب ها

دانلود کتاب کنترل کیفیت در آزمایشگاه پزشگی

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی در خصوص استاندارد ISO 15189 می‌توانید با ما تماس بگیرید.


 

هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی می‌توانید با ما تماس بگیرید.