دانلود کتاب ها

اشتراک گذاری

 

 

 

 

دانلود کتاب در خصوص تایید صلاحیت در مراکز آزمایشگاهی

دانلود کتاب راهنمای کیفیت در شیمی تجزیه – راهنمایی برای تایید صلاحیت (راهنمای یوراکم – فارسی)

دانلود کتاب راهنمای کیفیت در شیمی تجزیه – راهنمایی برای تایید صلاحیت (راهنمای یوراکم – انگلیسی)


دانلود کتاب در خصوص تضمین کیفیت نتایج آزمون

دانلود کتاب انتخاب، استفاد و تفسیر طرح‌های آزمون مهارت (راهنمای یوراکم – فارسی)

دانلود کتاب انتخاب، استفاد و تفسیر طرح‌های آزمون مهارت (راهنمای یوراکم – انگلیسی)


دانلود کتاب در خصوص محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری های آزمایشگاهی

دانلود کتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان (فارسی)

دانلود کتاب راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان (انگلیسی)

دانلود کتاب تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون (انگلیسی)

دانلود کتاب تعیین کمی عدم قطعیت در اندازه گیری تجزیه ای (فارسی)

دانلود کتاب تعیین کمی عدم قطعیت در اندازه گیری تجزیه ای (انگلیسی)

 

دانلود کتاب استفاده از عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق (فارسی – ویرایش اول سال ۲۰۰۷)

دانلود کتاب استفاده از عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق (انگلیسی – ویرایش دوم سال ۲۰۲۱)

دانلود کتاب عدم قطعیت اندازه گیری حاصل از نمونه برداری (فارسی)

دانلود کتاب تنظیم و استفاده از عدم قطعیت هدف در اندازه‌گیری‌های شیمیایی (فارسی)

دانلود کتاب تنظیم و استفاده از عدم قطعیت هدف در اندازه‌گیری‌های شیمیایی (انگلیسی)

دانلود کتاب عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری‌های فیزیکی (انگلیسی)

منابع عدم قطعیت در اندازه گیری برای هر بودجه عدم قطعیت

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی در خصوص عدم قطعیت در اندازه گیری می‌توانید با ما تماس بگیرید.


دانلود کتاب در خصوص صحه گذاری روشهای آزمون

دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاهی صحه گذاری متدها و موضوعات مرتبط (انگلسی)

دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاهی صحه گذاری متدها و موضوعات مرتبط (فارسی)

دانلود کتاب اعتباربخشی روش های در آنالیز داروسازی (انگلیسی)

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی در خصوص صحه گذاری روش های آزمون می‌توانید با ما تماس بگیرید.


دانلود کتاب در خصوص نمونه برداری

دانلود کتاب نمونه‌گیری: روش‌ها و کاربردها (فارسی)

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی در خصوص نمونه برداری پذیرشی می‌توانید با ما تماس بگیرید.


دانلود کتاب در خصوص طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش‌ها

دانلود کتاب طرح ریزی و تحلیل آزمایشها (فارسی)

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی در خصوص طراحی آزمایش ها می‌توانید با ما تماس بگیرید.


دانلود کتاب برای استاندارد ISO 15189

دانلود کتاب مجموعه دستورالعمل ها – آزمایشگاه مرجع سلامت

دانلود کتاب مجموعه‌ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌های پزشکی

دانلود کتاب کنترل کیفیت در آزمایشگاه پزشگی

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی در خصوص استاندارد ISO 15189 می‌توانید با ما تماس بگیرید.


 

هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی

جهت هماهنگی برای برگزاری دوره‌ های آموزشی می‌توانید با ما تماس بگیرید.