نیل‌ به‌ اهداف سازمان، از طریق‌ منابع‌ انسانی‌ آن رخ می‌دهد. زمـانی‌ اهـداف سـازمانی‌ تحقـق‌ پیـدا می‌کند که‌ کارکنان از این‌ اهداف اطلاع داشته‌ و در هدف گذاری‌ مربوط به‌ خود مشارکت‌ داشته‌ باشند و این‌ اهداف سازمانی‌ به‌ اهداف واحدی‌ و فردی‌ تبدیل‌ شود. وقتی‌ همه‌ کارکنان از اهداف فردی‌ خود مطلع‌ باشند، عملکرد افراد در راستای‌ اهداف سازمان قرار می‌گیرد و تحقق‌ اهداف سازمان ممکن‌ می‌شود. برای‌ اینکه‌ بتوان عملکرد کارکنان را مدیریت‌ کرد، باید حداقل‌هایی‌ را رعایت‌ کـرد کـه‌ در ایـن‌ دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان بـه‌ آنهـا پرداخته‌ می‌شود. در حقیقت‌، مدیریت‌ عملکرد قلب‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ است‌ و عامل‌ اصلی‌ ارتقا و بهره وری‌ منابع‌ انسانی‌ و سازمان است‌. سازمان باید برای‌ تولید، توسعه‌ و فروش کالاها و خدمات با ارزش به‌ مشتریان و ارباب رجوع، تکنیـک‌هـایی‌ را به‌کار گیرد که‌ موجب‌ انگیزش و تشویق‌ کارکنان شود تا با بیشترین‌ توان برای‌ ارزش‌آفرینی‌ در سازمان کـار کننـد. فرآیند مدیریت‌ عملکرد اثربخش‌ با شفاف‌سازی‌ انتظارات سازمان بـرای‌ کارکنـان، فـراهم‌کـردن بـازخورد مناسـب‌، تدارک مربی‌گری‌ و منتورینگ و ارائه‌ طرح‌های‌ بهبود عملکرد، از مباحث اصلی است که در دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان به آنها پرداخته می‌شود تا موجب‌ ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان شوند.

هدف از برگزاری دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان چیست؟

هدف از برگزاری این دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس استاندارد HRM 9001 تشریح موارد زیر است:

 • تعیین‌ اهداف عملکردی‌: فرآیند هدف گذاری‌ برای‌ یک‌ دوره زمانی‌ مشخص‌؛
 • ارزیابی‌ عملکرد: فرآیند ارزیابی‌ عملکرد واقعی‌ در راستای‌ اهداف تعیین شده؛
 • طرح بهبود عملکرد: شناسایی‌ و بهرهگیری‌ تدابیری‌ برای‌ بهبود عملکرد فردی‌ در دورة آتی‌؛

اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي 16 ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻛﻼس ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮي ارائه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻗﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻼس ﺑﻪ حل مسائل واقعی و ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ در خور نیاز ﻓﺮاﮔﻴﺮان در خصوص الزامات استاندارد ANSI/HRM 9001 اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 

سرفصل دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان

محتوای دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان:

سرفصل دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس استاندارد HRM 9001 به شرح زیر است.

0- مقدمه‌ای بر مدیریت عملکرد کارکنان؛

١- هدف و دامنه‌ کاربرد نظام مدیریت عملکرد کارکنان؛

٢- اصطلاحات و تعاریف‌ مرتبط با مدیریت عملکرد کارکنان؛

٣- کلیات مدیریت‌ عملکرد؛

٣-١- مدیریت‌ عملکرد به‌ عنوان یک‌ سیستم‌؛

٣-٢- انعطاف‌پذیری‌ فرآیندهای‌ مدیریت‌ عملکرد؛

٣-٣- قابلیت‌ کاربری‌ استاندارد در محیط‌های‌ اتحادیه‌ یا شورای‌ کارگری‌؛

٣-٤- انصاف و برابری‌؛

٣-٥- نقش‌های‌ مدیر و کارمند؛

٤- استاندارد هدفگذاری‌؛

٤-١- انواع اهداف؛

٤-٢- مقیاس رتبه‌بندی‌؛

٤-٣- عناصر اهداف موثر؛

٤-٤- مستندسازی‌؛

٤-٥- بازنگری‌ و تعدیل‌ اهداف؛

٥- استاندارد ارزیابی‌ عملکرد؛

٥-١- ارزیابی‌ عملکرد؛

٥-٢- فرآیند مرور و ارزیابی‌ عملکرد؛

٥-٣- بازخورد؛

٥-٤- آموزش ارزیابی‌ عملکرد؛

٥-٥- اندازه‌گیری‌ و کنترل‌های‌ داخلی‌؛

٥-٦- معیارهای‌ مشخص‌ برای‌ یک‌ مقیاس رتبه‌بندی‌؛

٥-٧- کالیبراسیون ارزیابی‌ عملکرد؛

٦- استاندارد طرح بهبود عملکرد؛

٦-١- کاربردها و نتایج‌ مناسب‌؛

٦-٢- جلسه‌ بازخورد طرح بهبود عملکرد؛

٦-٣- نگهداری‌ مستندات؛

٦-٤- راهنماهای‌ قالب‌ مستندات؛

٧- ارتباط با سایر فرآیندهای‌ مدیریت‌؛

٨- مستندات پشتیبان؛

ارسال درخواست برگزاری دوره آموزشی

لطفاً برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره آموزشی و دریافت نامه استعلام هزینه فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی را تکمیل و برای ما ارسال بفرمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

سئوالات متداول و نکات بسیار مهم برای برگزاری دوره‌های آموزشی

 • کلاس‌های آموزشی می‌تواند در اتاق جلسات برگزار گردد که در این صورت به ویدئو پروژکتور و تخته وایت‌برد نیاز است.
 • برای دوره‌های آموزشی که کار با نرم‌افزار دارد، برای هر دو نفر بایستی حداقل یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ در دسترس باشد. 
 • شایان ذکر است که فیلمبرداری و ضبط فایل صوتی در تمامی دوره‌های آموزشی آکادمی ممنوع می‌باشد.
 • مدیران فنی، کارشناسان آزمایشگاه­‌های آزمون و کالیبراسیون؛
 • مدیران کیفیت؛
 • کارشناسان سازمان استاندارد؛
 • اساتید و دانشجویان؛
 • و سایر علاقمندان.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻼس‌های آموزشی ﻣﻌﻤﻮﻻً 15 ﺗﺎ 20 ﻧﻔﺮ می‌ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻛﻼس میﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺴﺖ در کلاس‌های که کار با نرم‌افزار دارد ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻼس ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ در ﻛﻼس ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ تک تک ﻓﺮاﮔﻴﺮان دﺳﺘﺮسی ﻓﻴﺰیکی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎلی ﺑﻪ راحتی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ یاری رﺳﺎﻧﺪ. 

برای برگزاری دوره آموزشی درخواست خود را از طریق صفحه تماس با ما برای واحد آموزش آکادمی ارسال نمایید. همکاران ما در واحد آموزش اولین زمان ممکن برای برگزاری دوره‌های آموزشی درخواستی شما را اعلام خواهند کرد. در صورت موافقت که زمان اعلام شده برای شما مناسب است، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اقدام به واریز هزینه دوره نمایید و رسید واریز هزینه را برای واحد آموزش از طریق ایمیل ارسال نمایید تا این زمان در تقویم کاری مدرسان آکادمی ثبت شود. 

پس از برگزاری هر دوره آموزشی یک آزمون به صورت مجازی برگزار می‌گردد. به شرکت‌کنندگان که موفق به کسب حداقل 60% نمره آزمون شوند، گواهینامه آموزشی از سمت آکادمی دکتر دستمردی ارائه می‌گردد.

برای قطعی کردن تاریخ برگزاری دوره‌های آموزشی بایستی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت هزینه مشخص شده برای دوره‌های آموزشی واریز گردد و رسید آن از طریق ایمیل برای واحد آموزش آکادمی ارسال گردد. 

 • شماره حساب برای واریز هزینه دوره: 3435519198 بانک تجارت به نام: مصطفی دستمردی
 • شماره کارت بانکی: 5859831039527949 به نام: مصطفی دستمردی

شایان ذکر است هزینه اعلام شده برای دوره‌های آموزشی به صورت خالص مبلغ دریافتی و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت مدرس دوره است. در صورت نیاز به فاکتور رسمی یا گواهینامه از سمت مراکز آموزشی همکار استاندارد 30 درصد به مبلغ اعلام شده، اضافه می‌گردد. 

دانلود مراجع دوره آموزشی

نظرات

متوسط امتیازات

4.8
4.80 5 رای
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
5 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
4
4 ستاره
1
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

5 دیدگاه برای دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان

 1. hasan ebrahimi

  عالی

  پاسخ
 2. Karim Ziraki

  دوره کاربردی و عالی بود که خارج از مباحث خشک تئوریک بوده و بسیار پویا بود.
  با تشکر از استاد محترم جناب آقای دکتر دستمردی

  پاسخ
  • dastmardi

   از لطف و محبت شما سپاسگزارم.

   پاسخ
 3. مهديه

  ضمن عرض خسته نباشيد
  بحث هاي مطرح شده در كلاس براي مني كه هيچ اطلاعات اوليه از موضوع كلاس ها نداشتم يه مقدار سنگين بود 😁اما قطعا براي كسي كه دانش اوليه رو داره عاليه

  پاسخ
 4. علی ابراهیمی اصل

  استاد کاملا مسلط به موضوع و مطالبشان کاملا مفید بوده و حتما توصیه میشود برای افرادی که نیاز به اموزش دارند

  پاسخ
  • dastmardi

   از لطف و محبت شما سپاسگزارم.

   پاسخ
 5. ali ebrahimi asl

  دوره خیلی خوبی بود و استاد کاملا مسلط به موضوع بودن و با قراردادن کارگاه های آموزشی به فهم مطالب کمک میکردن

  پاسخ
  • dastmardi

   از لطف و محبت شما سپاسگزارم.

   پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید