نیل‌ به‌ اهداف سازمان، از طریق‌ منابع‌ انسانی‌ آن رخ می‌دهد. زمـانی‌ اهـداف سـازمانی‌ تحقـق‌ پیـدا می‌کند که‌ کارکنان از این‌ اهداف اطلاع داشته‌ و در هدف گذاری‌ مربوط به‌ خود مشارکت‌ داشته‌ باشند و این‌ اهداف سازمانی‌ به‌ اهداف واحدی‌ و فردی‌ تبدیل‌ شود. وقتی‌ همه‌ کارکنان از اهداف فردی‌ خود مطلع‌ باشند، عملکرد افراد در راستای‌ اهداف سازمان قرار می‌گیرد و تحقق‌ اهداف سازمان ممکن‌ می‌شود. برای‌ اینکه‌ بتوان عملکرد کارکنان را مدیریت‌ کرد، باید حداقل‌هایی‌ را رعایت‌ کـرد کـه‌ در ایـن‌ دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان بـه‌ آنهـا پرداخته‌ می‌شود. در حقیقت‌، مدیریت‌ عملکرد قلب‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ است‌ و عامل‌ اصلی‌ ارتقا و بهره وری‌ منابع‌ انسانی‌ و سازمان است‌. سازمان باید برای‌ تولید، توسعه‌ و فروش کالاها و خدمات با ارزش به‌ مشتریان و ارباب رجوع، تکنیـک‌هـایی‌ را به‌کار گیرد که‌ موجب‌ انگیزش و تشویق‌ کارکنان شود تا با بیشترین‌ توان برای‌ ارزش‌آفرینی‌ در سازمان کـار کننـد. فرآیندمدیریت‌ عملکرد اثربخش‌ با شفاف‌سازی‌ انتظارات سازمان بـرای‌ کارکنـان، فـراهم‌کـردن بـازخورد مناسـب‌، تدارک مربی‌گری‌ و منتورینگ و ارائه‌ طرح‌های‌ بهبود عملکرد، از مباحث اصلی است که در دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان به آنها پرداخته می‌شود تا موجب‌ ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان شوند.

هدف از برگزاری دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان چیست؟

هدف از برگزاری این دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس استاندارد HRM 9001 تشریح موارد زیر است:

  • تعیین‌ اهداف عملکردی‌: فرآیند هدف گذاری‌ برای‌ یک‌ دوره زمانی‌ مشخص‌؛
  • ارزیابی‌ عملکرد: فرآیند ارزیابی‌ عملکرد واقعی‌ در راستای‌ اهداف تعیین شده؛
  • طرح بهبود عملکرد: شناسایی‌ و بهرهگیری‌ تدابیری‌ برای‌ بهبود عملکرد فردی‌ در دورة آتی‌؛

اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي 16 ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻛﻼس ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮي ارائه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻗﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻼس ﺑﻪ حل مسائل واقعی و ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ در خور نیاز ﻓﺮاﮔﻴﺮان در خصوص الزامات استاندارد HRM 9001 اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

محتوای دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان:

سرفصل دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس استاندارد HRM 9001 به شرح زیر است.

0- مقدمه‌ای بر مدیریت عملکرد کارکنان

١- هدف و دامنه‌ کاربرد نظام مدیریت عملکرد کارکنان

٢- اصطلاحات و تعاریف‌ مرتبط با مدیریت عملکرد کارکنان

٣- کلیات مدیریت‌ عملکرد

٣-١- مدیریت‌ عملکرد به‌ عنوان یک‌ سیستم‌

٣-٢- انعطافپذیری‌ فرآیندهای‌ مدیریت‌ عملکرد

٣-٣- قابلیت‌ کاربری‌ استاندارد در محیط‌های‌ اتحادیه‌ یا شورای‌ کارگری‌

٣-٤- انصاف و برابری‌

٣-٥- نقش‌های‌ مدیر و کارمند

٤- استاندارد هدفگذاری‌

٤-١- انواع اهداف

٤-٢- مقیاس رتبه‌بندی‌

٤-٣- عناصر اهداف موثر

٤-٤- مستندسازی‌

٤-٥- بازنگری‌ و تعدیل‌ اهداف

٥- استاندارد ارزیابی‌ عملکرد

٥-١- ارزیابی‌ عملکرد

٥-٢- فرآیند مرور و ارزیابی‌ عملکرد

٥-٣- بازخورد

٥-٤- آموزش ارزیابی‌ عملکرد

٥-٥- اندازه‌گیری‌ و کنترلهای‌ داخلی‌

٥-٦- معیارهای‌ مشخص‌ برای‌ یک‌ مقیاس رتبه‌بندی‌

٥-٧- کالیبراسیون ارزیابی‌ عملکرد

٦- استاندارد طرح بهبود عملکرد

٦-١- کاربردها و نتایج‌ مناسب‌

٦-٢- جلسه‌ بازخورد طرح بهبود عملکرد

٦-٣- نگهداری‌ مستندات

٦-٤- راهنماهای‌ قالب‌ مستندات

٧- ارتباط با سایر فرآیندهای‌ مدیریت‌

٨- مستندات پشتیبان

 

براي برگزاری دوره چه مواردی نياز است؟

كلاس دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان مي‌تواند در اتاق جلسات برگزار گردد كه در اينصورت به ويدئو پروژكتور نياز است.

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻫﺮ ﻛﻼس ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﻮد؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛلاس‌های آموزش مدیریت عملکرد کارکنان ﻣﻌﻤﻮﻻً 25 ﺗﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻛﻼس ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 40 ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

توضیحات و نکات مهم در خصوص شرایط برگزاری دوره آموزشی:

  • زمان و مجل برگزاری دوره آموزشی به صورت توافقی تعیین می‌گردد
  • هزینه اعلام شده بدون در نظر گرفتن کسورات قانونی می‌باشد و کسورات قانونی به هزینه برگزاري دوره اضافه می‌شود.
  • در صورت نیاز به فاکتور رسمی و گواهینامه آموزشی از سمت مراکز آموزشی همکار استاندارد 30% به هزینه برگزاری دوره اضافه خواهد شد.
  • کلیه هزینه‌هاي ایاب ذهاب و اقامت “مدرس دوره” بر عهده “مجري دوره” می‌باشد.
  • شماره حساب براي واریز هزینه دوره: 3435519198 بانک تجارت به نام: مصطفی دستمردي
  • شماره کارت بانکی: 5859831039527949 به نام: مصطفی دستمردي
  • فیلمبرداری و ضبط فایل صوتی در تمامی دوره‌های آموزشی ممنوع می‌باشد.

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *