دانلود استاندارد ایزو 17025 ویرایش 2017 به زبان انگلیسی (ISO/IEC 17025:2017)

دانلود استاندارد ایزو 17025 ویرایش 2017 به زبان فارسی (INSO/ISO/IEC 17025:2017)


دانلود استاندارد ایزو 17025 ویرایش 2005 به زبان فارسی (ISO/IEC 17025:2017)

دانلود استاندارد ایزو 17025ویرایش 2005 به زبان انگلیسی (ISO/IEC 17025:2005)

دانلود متن فارسی استاندارد ISO 10012:2003

دانلود متن انگلیسی استاندارد ISO 10012:2003

دانلود استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000 (انگلیسی)

دانلود استاندارد مدیریت ریسک ISIRI 13245 (فارسی)

دانلود استاندارد  مواد مرجع – استفاده از مواد مرجع گواهی شده ISO Guide 33:2015 (انگلیسی)

کالیبراسیون خطی با استفاده از مواد مرجع (ISIRI 13542)

کالیبراسیون خطی با استفاده از مواد مرجع (ISO 11095)

قابلیت تشخیص – قسمت دوم: روش شناسی در مورد کالیبراسیون خطی (ISIRI 9299-2)

قابلیت تشخیص – قسمت دوم: روش شناسی در مورد کالیبراسیون خطی (ISO 11843-2)

منابع و مراجع مفید برای ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری

Policy on Estimating Measurement Uncertainty for Testing Laboratories, 2019,  (A2LA P103)

Guidelines for Decision Rules: Considering Measurement Uncertainty in Determining Confirmation to Specifications (ASME B89.7.3.1-2011)

Expression of the uncertainty measurement in calibration, European Co-operation for Accreditation, (EA-4/02)

EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing, rev 00, December 2003, European Cooperation for Accreditation (EA-4/16)

measurement uncertainty revisited: Alternative approaches to uncertainty, (EUROLAB Technical Report 1/2007)

Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, (ILAC-G17)

ILAC Policy for Uncertainty in Calibration (ILAC-P14:12/2010)

Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity (ILAC G8:2019)

Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (ISO/IEC Guide 98-3:2008)

Uncertainty of measurement-Part4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment. (ISO/IEC Guide 98-4:2012)

Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation (ISO 21748)

Geometrical product specifications (GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment — Part 1: Decision rules for proving conformity or nonconformity with specifications (ISO 14253-1:2013)

Geometrical product specifications (GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment — Part 2: Guidance for the estimation of uncertainty in GPS measurement, in calibration of measuring equipment and in product verification (ISO 14253-2:2011)

Statistical methods in process management — Capability and performance — Part 7: Capability of measurement processes (ISO 22514-7:2012)

Statistical methods – Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements (ISO 10576-1:2003 )

measurement and uncertainty for metrological applications — Repeated measurements and nested experiments (ISO/TS 21749)

Microbiology of food and animal feeding stuffs — Guidelines for the estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations (ISO 19036:2019)

Water quality — The variability of test results and the uncertainty of measurement of microbiological enumeration methods (ISO 29201)

Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement (JCGM 100:2008)

Evaluation of measurement data Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement”  Propagation of distributions using a Monte Carlo method (JCGM 100:2008)

Evaluation of measurement data – Supplement 2 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” – Extension to any number of output quantities (JCGM 102:2011)

Evaluation of measurement data — An introduction to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” and related documents (JCGM 104:2009)

Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment (JCGM 106:2012)

Decision Rules and Statements of Conformity (UKAS LAB 48:2020)

Handbook for Calculation of measurement Uncertainty in Environmental Laboratories (NORDTEST NT TECHN REPORT 537)

The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement, Edition 4, October 2019 (UKAS M3003)

Eurachem/CITAC Guide Setting and Using Target Uncertainty in Chemical Measurement (STMU 2015)

Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, published by Eurochem, Third Edition (QUAM 2012)

Measuring process capability of complete measuring systems (VDA Volume 5)

 

The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology (OIML G19)