دانلود نرم افزارهای کاربردی و مفید 

در این بخش می‌توانید اقدام به دانلود نرم افزارهای کاربردی برای انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری نمایید. این نرم افزارها برای تجزیه و تحلیل های آماری، اطمینان از اعتبار نتایج آزمون، ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه برداری پذیرشی، ارزیابی ریسک و نرم افزارهای مفید برای تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون بسیار مفید می‌باشند و با استفاده از آنها انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل‌های آماری بسیار ساده خواهد شد.

نرم افزارهای رایج برای اطمینان از اعتبار نتایج آزمون و کنترل فرایند آماری

برخی از نرم افزارهای کاربردی بسیار مفید و کاربردی که می‌توان از آنها برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری استفاده نمود به شرح زیر می‌باشند. شما می‌توانید در این بخش اقدام به دانلود نرم افزارهای مفید رایج برای تجزیه و تحلیل آماری، کنترل فرایند آماری، اطمینان از اعتبار نتایج آزمون (کنترل کیفیت داخلی و خارجی) نمایید.

در صورت نیاز به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و کابردی با نرم افزار برای اطمینان از اعتبار نتایج آزمون، کنترل فرایند آماری و طراحی و تحلیل آزمایشها می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دانلود نرم‌افزارهای تخصصی برای کنترل کیفیت آماری

دانلود نرم افزارهای بسیار مفید برای محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

برخی از نرم افزارهای مفید و کاربردی که می‌توان از آنها برای ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری استفاده نمود به شرح زیر می‌باشند. شما می توانید در این بخش نرم افزارهای کاربردی رایج برای محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه را دانلود نمایید. برای مطالعه بیشتر در خصوص قابلیت‌های این نرم افزارها پیشنهاد می‌شود پست ۹ نرم افزار رایج برای محاسبه عدم قطعیت در اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی را مشاهده نمایید.

در صورت نیاز به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کابردی با نرم افزار برای ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دانلود نرم‌افزارهای تخصصی برای محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

دانلود نرم افزارهای مفید برای ارزیابی ریسک در آزمایشگاه

یکی از نرم افزارهای مفید و کاربردی که می‌توان از آنها برای مدیریت ریسک در آزمایشگاه استفاده نمود به شرح زیر می‌باشند. شما می‌توانید در این بخش نرم افزارهای کاربردی رایج برای ارزیابی ریسک در آزمایشگاه را دانلود نمایید. از این نرم افزار می توان برای ارزیابی ریسک های پذیرش (ریسک مصرف کننده) و رد اشتباه (ریسک تولید کننده) به روش های کلاسیک، بیزین و سطح اطمینان استفاده نمود.

در صورت نیاز به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کابردی با نرم افزار برای ارزیابی ریسک در آزمایشگاه و قواعد تصمیم گیری می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دانلود نرم‌افزارهای تخصصی برای ارزیابی ریسک در آزمایشگاه

دانلود نرم افزارهای آماری برای نمونه برداری پذیرشی

برخی از نرم افزارهای مفید و کاربردی که می‌توان از آنها برای نمونه برداری پذیرشی استفاده نمود به شرح زیر می‌باشند. شما می توانید در این بخش نرم افزارهای کاربردی رایج برای تعیین اندازه نمونه مطابق با استانداردهای -MIL-STD 1916، MIL-STD 150E, MIL-STD 414 و همین طور استاندارد ISO 3951 و ISO 2859 را دانلود نمایید.

در صورت نیاز به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کابردی با نرم افزار برای نمونه برداری پذیرشی می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دانلود نرم‌افزارهای تخصصی برای نمونه برداری پذیرشی

دانلود نرم افزارهای برای تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون

برخی از نرم افزارهای مفید و کاربردی که می‌توان از آنها برای تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون استفاده نمود به شرح زیر می‌باشند. شما می‌توانید در این بخش نرم افزارهای کاربردی رایج برای صحه گذاری روش های آزمون در آزمایشگاه را دانلود نمایید. شایان ذکر است نرم افزار Analyse-it یکی از نرم افزارهای کابردی بسیار مفید برای آزمایشگاه‌های پزشکی می‌باشد. که بر اساس الزامات استانداردهای CLSI طراحی شده است.

دانلود نرم افزار Statgraphics 19

دانلود نرم افزار XLSTAT.2019.2.2.x64 برای انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری در اکسل

دانلود نرم افزار Analyse-it_5.80 برای صحه گذاری روش های آزمون در اکسل

در صورت نیاز به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کابردی با نرم افزار برای تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون می‌توانید با ما تماس بگیرید.


دانلود نرم‌افزارهای تخصصی برای کنترل کیفیت آماری