دانلود نرم افزارها

اشتراک گذاری


نرم افزار Minitab برای ویندوز ۱۰ و ۱۱

دانلود نرم افزار Minitab 21.2.۶۴x

دانلود نرم افزار Minitab 21.1.۶۴x              دانلود Help‌ نرم افزار Minitab 21

دانلود نرم افزار Minitab 20.3.۶۴x

دانلود نرم افزار Minitab 20.4.۶۴x              دانلود Help‌ نرم افزار Minitab 2۰.۴

دانلود نرم افزار Minitab 20.3.۶۴x

دانلود نرم افزار Minitab 20.2.۶۴x


نرم افزار Minitab برای ویندوز ۷

دانلود نرم افزار Minitab 19.1 (x86)                     دانلود Help‌ نرم افزار Minitab 19

 

دانلود نرم افزار Minitab 18.1  (پسورد:  dastmardi.ir)

دانلود نرم افزار Minitab 18.1 + Portable

 

دانلود نرم افزار Minitab 17.3 (پسورد:  dastmardi.ir)


دانلود نرم افزار Statgraphics 19

دانلود نرم افزار Statgraphics 18

دانلود نرم افزار نمونه برداری پذیرشی Sampling Plan Analyzer (پسورد:  dastmardi.ir)

دانلود نرم افزار XLSTAT.2019.2.2.x64 برای انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری در اکسل

دانلود نرم افزار Analyse-it_5.80 برای صحه گذاری روش های آزمون در اکسل

دانلود نرم افزار Analyse-it_5.66 برای صحه گذاری روش های آزمون در اکسل

دانلود نرم افزار Analyse-it_5.40 برای صحه گذاری روش های آزمون در اکسل


 دانلود نرم افزار GUM WorkBench‌ برای محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری  (پسورد:  dastmardi.ir)

دانلود نرم افزار NIST Uncertainty Machine برای محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری

دانلود نرم افزار MUkit V.3 برای محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری به روش بالا به پایین

دانلود نرم افزار MUkit برای محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری به روش بالا به پایین

دانلود نرم افزار QMSys GUM Enterprise 4.10 برای محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری  (پسورد:  dastmardi.ir)

دانلود نرم افزار QMSys GUM Enterprise 4.6 برای محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری  (پسورد:  dastmardi.ir)


دانلود نرم افزار RiskGuard برای تعیین سطح ریسک ناشی از نتایج آزمون در آزمایشگاه