شرکت در آزمون‌های دوره‌های آموزشی آکادمی دکتر دستمردی

آشنایی با اصول شش سیگمای ناب

آزمون دوره آموزشی آشنایی با اصول شش سیگما ناب

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه
آموش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

آزمون دوره ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری به روش GUM

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه
دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

آزمون دوره مدیریت عملکرد کارکنان

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه

آزمون دوره آموزشی طراحی و تحلیل آزمایش‌ها

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab - آموزش SPC

آزمون دوره کنترل آماری فرآیند

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق

آزمون دوره نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش نمونه برداری - آموزش نمونه گیری

آزمون دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

آزمون دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندازد ایزو 17025

ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

آزمون دوره آموزشی مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه

آزمون دوره اطمینان از اعتبار نتایج آزمون

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه
آشنایی با الزمات ایزو 17025

آزمون دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO 17025

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش عدم قطعیت میکربیولوژی

آزمون دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمایشگاه میکربیولوژی

ورود به آزمون و دریافت گواهینامه