آزمون‌های دوره‌های آموزشی

آزمون‌های آکادمی دکتر دستمردی

شرکت در آزمون‌های دوره‌های آموزشی آکادمی دکتر دستمردی

The final exam of Validation and verification of examination methods in medical laboratories

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمون دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
دوره آموزشی کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات اندازه‌گیری

آزمون دوره آموزشی کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات اندازه‌گیری

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت مطابق با ISO 13528

آزمون دوره آموزشی روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آشنایی با اصول شش سیگمای ناب

آزمون دوره آموزشی آشنایی با اصول شش سیگما ناب

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

آزمون دوره ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری به روش GUM

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

آزمون دوره مدیریت عملکرد کارکنان

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه

آزمون دوره آموزشی طراحی و تحلیل آزمایش‌ها

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab - آموزش SPC

آزمون دوره کنترل آماری فرآیند

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق

آزمون دوره نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش نمونه برداری - آموزش نمونه گیری

آزمون دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

آزمون دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندازد ایزو 17025

ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

آزمون دوره آموزشی مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه

آزمون دوره اطمینان از اعتبار نتایج آزمون

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آشنایی با الزمات ایزو 17025

آزمون دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO 17025

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش عدم قطعیت میکربیولوژی

آزمون دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمایشگاه میکربیولوژی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه

The final exam of Validation and verification of examination methods in medical laboratories

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمون دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
دوره آموزشی کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات اندازه‌گیری

آزمون دوره آموزشی کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات اندازه‌گیری

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت مطابق با ISO 13528

آزمون دوره آموزشی روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آشنایی با اصول شش سیگمای ناب

آزمون دوره آموزشی آشنایی با اصول شش سیگما ناب

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

آزمون دوره ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری به روش GUM

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

آزمون دوره مدیریت عملکرد کارکنان

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه

آزمون دوره آموزشی طراحی و تحلیل آزمایش‌ها

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab - آموزش SPC

آزمون دوره کنترل آماری فرآیند

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق

آزمون دوره نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش نمونه برداری - آموزش نمونه گیری

آزمون دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

آزمون دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندازد ایزو 17025

ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

آزمون دوره آموزشی مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه

آزمون دوره اطمینان از اعتبار نتایج آزمون

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آشنایی با الزمات ایزو 17025

آزمون دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO 17025

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش عدم قطعیت میکربیولوژی

آزمون دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمایشگاه میکربیولوژی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه

The final exam of Validation and verification of examination methods in medical laboratories

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمون دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
دوره آموزشی کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات اندازه‌گیری

آزمون دوره آموزشی کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات اندازه‌گیری

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت مطابق با ISO 13528

آزمون دوره آموزشی روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آشنایی با اصول شش سیگمای ناب

آزمون دوره آموزشی آشنایی با اصول شش سیگما ناب

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

آزمون دوره ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری به روش GUM

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان

آزمون دوره مدیریت عملکرد کارکنان

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه

آزمون دوره آموزشی طراحی و تحلیل آزمایش‌ها

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab - آموزش SPC

آزمون دوره کنترل آماری فرآیند

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق

آزمون دوره نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش نمونه برداری - آموزش نمونه گیری

آزمون دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

آزمون دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندازد ایزو 17025

ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

آزمون دوره آموزشی مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه

آزمون دوره اطمینان از اعتبار نتایج آزمون

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آشنایی با الزمات ایزو 17025

آزمون دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO 17025

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
آموزش عدم قطعیت میکربیولوژی

آزمون دوره آموزشی ارزشیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمایشگاه میکربیولوژی

شرکت در آزمون و دریافت گواهینامه
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://dastmardi.ir/?p=33962
با ما در تماس باشید.
سوالی دارید؟ از ما بپرسید، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.
آکادمی دکتر دستمردی

آدرس: کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد فناوری پلیمر، شرکت پیشگامان مدیریت پرتو

کدپستی: ۱۴۹۷۷۱۳۱۱۶