در حال نمایش 3 نتیجه

آموزش عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین
1
16,000,000 تومان
آموزش عدم قطعیت میکربیولوژی

آموزش ارزیابی عدم قطعیت در آزمون های میکروبیولوژی

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های میکروبیولوژی
0
16,000,000 تومان
آموش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش GUM

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری
3
16,000,000 تومان