نمایش یک نتیجه

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

آموزش تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

در این دوره آموزشی آشنایی نحوه انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری سیستم اندازه گیری با استفاده از نرم افزارهای Mintab تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان بررسی دقت (تکرارپذیری و تجدپدپذیری) و صحت (بایاس، خطی بودن) در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود تحلیل‌های آماری مربوط به کنترل درستی (دقت و صحت) نتایج اندازه‌گیری را انجام دهند و نمودارهای کنترل برای پایش فرایند اندازه‌گیری را رسم نمایند. 

16 ساعت
رایگان!