نمایش 1–10 از 16 نتیجه

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17025

آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17025
بدون امتیاز 0 رای
در دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17025 علاوه بر تشریح کامل الزامات آخرین ویرایش استاندارد ISO/IEC 17025:2017 ،همراه با ارائه مثال‌های کاربردی، مدارک و مستندات که لازم است آزمایشگاه برای برآورده سازی الزامات استاندارد ISO 17025‌ آماده نمایید، ذکر خواهد شد.
دو روز (16 ساعت)
رایگان!

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001

آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001
بدون امتیاز 0 رای

در دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001 علاوه بر تشریح کامل الزامات آخرین ویرایش استاندارد ISO 9001:2015 ،همراه با ارائه مثال‌های کاربردی، مدارک و مستندات که لازم است سازمان برای برآورده سازی الزامات استاندارد ISO 9001 آماده نمایید، ذکر خواهد شد.

دو روز (16 ساعت)
رایگان!

آموزش آشنایی با روش‌های آماری در مقايسات بين آزمايشگاهی و آزمون مهارت

آموزشی آشنایی با روش‌های آماری مورد استفاده در مقايسات بين آزمايشگاهی
بدون امتیاز 0 رای

در این دوره آموزشی آشنایی با روش‌های آماری مورد استفاده در مقايسات بين آزمايشگاهی با استفاده از نرم افزارهای Mintab و Xlstat تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان کنترل کیفیت خارجی آزمایشگاه در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود تحلیل‌های آماری مربوط به نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی را انجام دهند. 

16 ساعت
رایگان!

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش GUM

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری
بدون امتیاز 0 رای

در این دوره آموزشی نحوه ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری با استفاده از نرم افزار QMSys GUM enterprise تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان محاسبه عدم قطعیت در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. فراگیران این دوره آموزشی می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود محاسبات مربوط به عدم قطعیت اندازه گیری را انجام دهند. در انتخاب کارگاه‌های آموزشی سعی می‌شود که مثال‌ها تا جای ممکن نزدیک به فعالیت‌های آزمایشگاهی روزمره مخاطبان باشد.

16 ساعت
رایگان!

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین
بدون امتیاز 0 رای

در دوره آموزشی آشنایی نحوه ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین با استفاده از نرم افزار MUKit تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان محاسبه عدم قطعیت در نظر گرفته شود تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود محاسبات مربوط به عدم قطعیت اندازه گیری را با نرم افزار انجام دهند. 

16 ساعت
رایگان!

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه پزشکی

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه پزشکی
بدون امتیاز 0 رای

در دوره آموزشی آشنایی نحوه ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری به روش بالا به پایین در آزمایشگاه پزشکی با استفاده از نرم افزار MUKit تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان محاسبه عدم‌قطعیت در آزمایشگاه‌های تشیخص طبی در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود محاسبات مربوط به عدم‌قطعیت اندازه‌گیری را با نرم‌افزار انجام دهند. 

16 ساعت
رایگان!

آموزش ارزیابی عدم قطعیت در آزمون های میکروبیولوژی

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون های میکروبیولوژی
بدون امتیاز 0 رای

در این دوره آموزشی آشنایی با نحوه ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری با استفاده از نرم افزار EXCEL تشریح خواهد شد. علاوه بر ارائه آموزش کامل الزامات استاندارد ISO 19036 تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان محاسبه عدم قطعیت توسط کارکنان آزمایشگاه میکروبیولوژی در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود محاسبات مربوط به عدم قطعیت اندازه گیری را انجام دهند. همچنین در کارگاه‌های آموزشی مثال‌های متعددی در خصوص محاسبه عدم قطعیت برای آزمون شمارش میکروارگانیسم‌ها و MPN ارائه می‌شود.

16 ساعت
رایگان!

آموزش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه

آموزش اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه
بدون امتیاز 0 رای

در این دوره آموزشی آشنایی نحوه انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزارهای Mintab و Xlstat تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان کنترل کیفیت داخلی و کنترل کیفیت خارجی نتایج آزمایشگاه در نظر گرفته شود تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود تحلیل‌های آماری مربوط به کنترل درستی (دقت و صحت) نتایج اندازه‌گیری را انجام دهند. 

16 ساعت
رایگان!

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون
بدون امتیاز 0 رای

در این دوره آموزشی نحوه تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون با استفاده از نرم افزارهای Mintab تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون در نظر گرفته شود تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود تحلیل‌های آماری مربوط به کنترل ویژگی‌های عملکردی روش (شامل گستره اندازه‌گیری، درستی، عدم‌قطعیت اندازه‌گیری نتایج، حد تشخیص، حد کمی شدن، گزینش‌پذیری روش، خطی بودن، تکرارپذیری یا تجدیدپذیری، استواری در برابر تاثیرات خارجی یا حساسیتِ متقابل در برابر تداخل ناشی از بافت نمونه یا موضوع آزمون و اریبی) را انجام دهند. 

24 ساعت
رایگان!

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی
بدون امتیاز 0 رای

در این دوره آموزشی نحوه تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی با استفاده از نرم افزار analyse-it تشریح خواهد. علاوه بر ارائه آموزش کامل برای یادگیری کار با نرم‌افزار تمام نکات مهمی که می‌بایست در زمان تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون در آزمایشگاه های پزشکی در نظر گرفته شود، تشریح می‌گردد. پس از گذراندن این دوره آموزشی فراگیران می‌توانند به راحتی در آزمایشگاه خود تحلیل‌های آماری مربوط به کنترل ویژگی‌های عملکردی روش (شامل گستره اندازه‌گیری، درستی، عدم‌قطعیت اندازه‌گیری نتایج، حد تشخیص، حد کمی شدن، گزینش‌پذیری روش، خطی بودن، تکرارپذیری یا تجدیدپذیری، استواری در برابر تاثیرات خارجی یا حساسیتِ متقابل در برابر تداخل ناشی از بافت نمونه یا موضوع آزمون و اریبی) را مطابق با الزامات استانداردهای CLSI انجام دهند. 

24 ساعت
رایگان!