div#jpcarousel65 .course-students{display:none; !important}
.scevent-inner .title { padding: 5px; text-align: center; font-size: 15px; font-weight: 300; min-height: 54px; max-width: 314px; margin: 0 auto; }
.scevent-inner { background: white;box-shadow: 0 0 20px #f1f1f1; border-radius: 10px; overflow: visible; }
.scdate-holder { border-top: 1px solid #f5f5f5; padding: 10px; }
.scdate-holder .event-meta { text-align: center; background: #fbfbfb; border-radius: 10px; padding: 5px; color: #7d7e7f; }
.scdate-holder span.event-meta-piece.start-time { float: left; }
.scdate-holder .date .fal { color: #8bc34a; }
.scevent-inner .entry-thumbnail img { border: 1px dashed gainsboro; padding: 10px; border-radius: 5px; }
.scevent-inner .entry-thumbnail { padding: 10px; }
.owl-carousel .owl-item .scevent-inner { margin:10px;}
.owl-carousel.blog-loop-inner .post-inner { margin: 10px 0; }

دوره‌های آموزشی آکادمی دکتر دستمردیآشنایی با اصول شش سیگمای ناب

دوره آموزشی آشنایی با اصول شش سیگمای ناب

دوره آموزشی آشنایی با اصول شش سیگمای ناب

بدون امتیاز
0 رای
دکتر مصطفی دستمردی
8 ساعت
5,000,000 تومان


دوره آموزشی کاربرد نمودارهای کنترلی در اطمینان از اعتبار نتایج آزمون

دوره آموزشی کاربرد نمودارهای کنترلی در اطمینان از اعتبار نتایج آزمون

دوره آموزشی کاربرد نمودارهای کنترلی در اطمینان از اعتبار نتایج آزمون

بدون امتیاز
0 رای
دکتر مصطفی دستمردی
16 ساعت
10,000,000 تومان


کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه با نرم افزارهای Analyse-it و XLSTAT‌

آموزش کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه با نرم افزارهای Analyse-it و XLSTAT‌

آموزش کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه با نرم افزارهای Analyse-it و XLSTAT‌

بدون امتیاز
0 رای
دکتر مصطفی دستمردی
16 ساعت
10,000,000 تومان


آموزش جامع کمربند سبز شش سیگما ناب

دوره آموزشی جامع کمربند سبز شش سیگما ناب (Six Sigma)

دوره آموزشی جامع کمربند سبز شش سیگما ناب (Six Sigma)

بدون امتیاز
0 رای
دکتر مصطفی دستمردی
32 ساعت
20,000,000 تومان


آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 15189

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 15189

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 15189

بدون امتیاز
0 رای
دکتر مصطفی دستمردی
16 ساعت
10,000,000 تومان


آموزش آشنای با استاندارد ایزو 17043

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17043

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17043

بدون امتیاز
0 رای
دکتر مصطفی دستمردی
16 ساعت
10,000,000 تومان


آموزش روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت مطابق با ISO 13528

آموزش روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت مطابق با ISO 13528

آموزش روشهای آماری برای کاربرد در آزمون مهارت مطابق با ISO 13528

بدون امتیاز
0 رای
دکتر مصطفی دستمردی
24 ساعت
15,000,000 تومان


آموزش نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق

نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق

نقش عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در فرایند ارزیابی انطباق

بدون امتیاز
0 رای
دکتر مصطفی دستمردی
16 ساعت
10,000,000 تومان


آموزش تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

5.00
3 رای
دکتر مصطفی دستمردی
سه روز (24 ساعت)
15,000,000 تومان


آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندازد ایزو 17025

آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

5.00
2 رای
دکتر مصطفی دستمردی
16 ساعت
10,000,000 تومان


آموزش مدیریت عملکرد کارکنان آموزش ارزیابی عملکرد کارکنان

دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان

آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001

5.00
1 رای
دکتر مصطفی دستمردی
دو روز (16 ساعت)
10,000,000 تومان


آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی

5.00
2 رای
دکتر مصطفی دستمردی
24 ساعت
15,000,000 تومان


آموزش تجزیه و تحلیل یستم اندازه گیری

آموزش تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

آموزش تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

5.00
2 رای
دکتر مصطفی دستمردی
16 ساعت
10,000,000 تومان


آموزش آشنایی با الزامات ایزو 9001

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001

آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001

5.00
3 رای
دکتر مصطفی دستمردی
دو روز (16 ساعت)
10,000,000 تومان


آموزش طراحی و تحلیل آزمایشها

آموزش طراحی و تحلیل آزمایشها با نرم‌افزار Minitab

آموزش طراحی و تحلیل آزمایشها با نرم‌افزار Minitab

5.00
4 رای
دکتر مصطفی دستمردی
24 ساعت
15,000,000 تومان


آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه پزشکی

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه پزشکی

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه پزشکی

5.00
4 رای
دکتر مصطفی دستمردی
16 ساعت
10,000,000 تومان


آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab - آموزش SPC

آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab

آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab

5.00
2 رای
دکتر مصطفی دستمردی
24 ساعت
15,000,000 تومان


آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون

5.00
8 رای
دکتر مصطفی دستمردی
24 ساعت
15,000,000 تومان


آموزش نمونه برداری - آموزش نمونه گیری

آموزش نمونه برداری پذیرشی با نرم‌افزار Statgraphics

آموزش نمونه برداری پذیرشی

5.00
4 رای
دکتر مصطفی دستمردی
16 ساعت
10,000,000 تومان


آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه

آموزش مدیریت ریسک و قواعد تصمیم‌گیری در آزمایشگاه

5.00
7 رای
دکتر مصطفی دستمردی
16 ساعت
10,000,000 تومان

نمایش 1–20 از 42 نتیجه

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه میکروبیولوژی

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه میکربیولوژی
16 ساعت
14,000,000 تومان

آموزش کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات اندازه‌گیری

دوره آموزشی کالیبراسیون و تصدیق تجهیزات اندازه گیری
16 ساعت
14,000,000 تومان

دوره آموزشی آشنایی با اصول شش سیگمای ناب

دوره آموزشی آشنایی با اصول شش سیگمای ناب
8 ساعت
7,000,000 تومان

دوره آموزشی کاربرد نمودارهای کنترلی در اطمینان از اعتبار نتایج آزمون

دوره آموزشی کاربرد نمودارهای کنترلی در اطمینان از اعتبار نتایج آزمون
16 ساعت
14,000,000 تومان

آموزش کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه با نرم افزارهای Analyse-it و XLSTAT‌

آموزش کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه با نرم افزارهای Analyse-it و XLSTAT‌
16 ساعت
14,000,000 تومان

دوره آموزشی جامع کمربند سبز شش سیگما ناب (Six Sigma)

دوره آموزشی جامع کمربند سبز شش سیگما ناب (Six Sigma)
32 ساعت
28,000,000 تومان

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 15189

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 15189
16 ساعت
14,000,000 تومان

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17043

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17043
16 ساعت
14,000,000 تومان

آموزش روش‌های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت مطابق با ISO 13528

آموزش روشهای آماری برای کاربرد در آزمون مهارت مطابق با ISO 13528
24 ساعت
21,000,000 تومان

نقش عدم قطعیت اندازه گیری در فرایند ارزیابی انطباق

نقش عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در فرایند ارزیابی انطباق
16 ساعت
14,000,000 تومان

تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

تربیت ارزیاب فنی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025
سه روز (24 ساعت)
21,000,000 تومان

آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025

آموزش ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ایزو 17025
16 ساعت
14,000,000 تومان

نرم افزار محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری

نرم افزار محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری
500,000 تومان

دوره آموزش مدیریت عملکرد کارکنان

آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001
دو روز (16 ساعت)
14,000,000 تومان

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی

آموزش تصدیق و صحه گذاری روشهای آزمون در آزمایشگاه پزشکی
24 ساعت
21,000,000 تومان

آموزش تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

آموزش تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری
16 ساعت
14,000,000 تومان

آموزش آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001

آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 9001
دو روز (16 ساعت)
14,000,000 تومان

آموزش طراحی و تحلیل آزمایشها با نرم‌افزار Minitab

آموزش طراحی و تحلیل آزمایشها با نرم‌افزار Minitab
24 ساعت
21,000,000 تومان

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه پزشکی

آموزش ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در آزمایشگاه پزشکی
16 ساعت
14,000,000 تومان

آموزش کنترل فرآیند آماری با نرم‌افزار Minitab

آموزش کنترل فرایند آماری با نرم‌افزار Minitab
24 ساعت
21,000,000 تومان