راهنماهای EUROLAB برای ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

 

ابزارهای انتقال از ISO/IEC 17025:2005 به ISO/IEC 17025:2017

هندبوک ISO/IEC 17025:2017

کوک بوک شماره 1|‌ انتخاب، تصدیق و صحه‌گذاری روش‌ها

کوک بوک شماره 2|‌ معیار برای انتخاب یک طرح آزمون مهارت

کوک بوک شماره 3|‌ جابجایی نمونه‌های غیر پایداری

کوک بوک شماره 4|‌ استفاده از داده‌های مقایسات بین آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه‌ها

کوک بوک شماره 5|‌ رسیدگی به تضادها در مراحل تایید صلاحیت

کوک بوک شماره 6|‌ چگونه ارزیابی شایستگی کارکنان را ارزیابی کنیم؟

کوک بوک شماره 7|‌ بازنگری مدیریت برای آزمایشگاه‌ها

کوک بوک شماره 8|‌ تعیین انطباق با مشخصات بابکارگیری عدم قطعیت اندازه گیری – استراتژی های احتمالی

کوک بوک شماره 9|‌ ممیزی داخلی

کوک بوک شماره 10|‌ ممیزی داخلی – ممیزان

کوک بوک شماره 11|‌ بکارگیری کارکنان جدید در آزمایشگاه

کوک بوک شماره 12|‌ استفاده از اکسل برای رسیدگی به داده های آزمایشگاه

کوک بوک شماره 13|‌ سوابق فنی

کوک بوک شماره 14|‌ ممیزی داخلی، گزارش ممیزی

کوک بوک شماره 15|‌ ارزیابی صحت یک روش اجرایی اندازه‌گیری با استفاده از ماده مرجع

کوک بوک شماره 16|‌ اقدام اصلاحی

کوک بوک شماره 17|‌ مقایسه بین آزمایشگاه: دید آزمایشگاه ها

کوک بوک شماره 18|‌ مقدمه ای بر ریسک در آزمایشگاه

کوک بوک شماره 19|‌ بی طرفی و محرمانگی

کوک بوک شماره 20|‌ طرح ریزی فعالیت ها برای اطمینان از اعتبار نتایج آزمون

کوک بوک شماره 22|‌ مقررات نگهداری داده ها در آزمایشگاه

 


 

 

 

راهنماهای موسسه اندازه شناسی ملی انجمن اروپا

راهنمای شماره ۲| کالیبراسیون گیچ بلوک 

راهنمای شماره ۳| کالیبراسیون ترازوهای فشار

راهنمای شماره ۴| عدم قطعیت اندازه گیری فشار

راهنمای شماره ۶| کالیبراسیون استاندارد قطر استوانه

راهنمای شماره ۷| کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری برای کمیت الکتریکی کالیبراسیون اسیلوسکوپ

راهنمای شماره ۸| کالیبراسیون ترموکوپل ها

راهنمای شماره ۱۰| تعیین قطر پیچ گیج های موازی توسط پروب های مکانیکی

راهنمای  شماره ۱۱| کالیبراسیون نشانگرهای دما

راهنمای شماره ۱۲| راهنمای ارزیابی بردار آنالیز شبکه

راهنمای شماره ۱۳| کالیبراسیون دما

راهنمای شماره ۱۴| راهنمای کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری گشتاور استاتیک 

راهنمای شماره ۱۵| راهنمای کالیبراسیون مولتی متر دیجیتال

راهنمای شماره ۱۶| راهنمای برآورد عدم قطعیت در اندازه گیری سختی

راهنمای شماره ۱۷| راهنمای کالیبراسیون فشار سنج الکترومکانیکی

راهنمای شماره ۱۸| راهنمای کالیبراسیون تجهیزات وزن سنجی غیر اتوماتیک

راهنمای شماره ۱۹| راهنمای تعیین عدم قطعیت در کالیبراسیون حجم وزن سنجی

راهنمای شماره ۲۰| کالیبراسیون محوطه دما و / یا رطوبت

راهنمای شماره ۲۱| کالیبراسیون اندازه گیری ظرفیت استاندارد با استفاده از روش های حجمی


راهنماهای موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (NIST)

راهنمای ارزیابی و بیان عدم قطعیت نتایج اندازه گیری   NIST Technical Note 1297



راهنماهای موسسه بین المللی اوزان و مقایس های فرانسه (BIPM)

ارزیابی داده های اندازه گیری – راهنمای بیان عدم قطعیت در اندازه گیری (GUM)

ارزیابی داده های اندازه گیری – مکمل شماره یک “راهنمای به بیان عدم قطعیت در اندازه گیری” – انتشار توزیع‌های با استفاده از روش مونت کارلو

ارزیابی داده های اندازه گیری – مقدمه ای بر “راهنمای به بیان عدم قطعیت در اندازه گیری” و اسناد مربوط با آن

ارزیابی داده های اندازه گیری – مکمل شماره دو “راهنمای به بیان عدم قطعیت در اندازه گیری” – افزایش با هر تعداد از مقادیر خروجی

ارزیابی داده های اندازه گیری – نقش عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق


راهنماهای اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاه (ILAC)

 

راهنماها و گزارشات فنی کشورهای شمال اروپا NordTest

 

راهنماها International Council for Harmonisation (ICH)