راهنماهای EUROLAB برای ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

ابزارهای انتقال از ISO/IEC 17025:2005 به ISO/IEC 17025:2017 هندبوک ISO/IEC 17025:2017 کوک بوک شماره 1- انتخاب، تصدیق و صحه‌گذاری روش‌ها کوک بوک شماره 2- معیار برای انتخاب یک طرح آزمون مهارت کوک بوک شماره 3- جابجایی نمونه‌های غیر پایداری کوک بوک شماره 4- استفاده از داده‌های مقایسات بین آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه‌ها کوک بوک شماره 5- رسیدگی به تضادها در مراحل تایید صلاحیت کوک بوک شماره 6- چگونه ارزیابی شایستگی کارکنان را ارزیابی کنیم؟ کوک بوک شماره 7- بازنگری مدیریت برای آزمایشگاه‌ها کوک بوک شماره 8- تعیین انطباق با مشخصات بابکارگیری عدم قطعیت اندازه گیری – استراتژی های احتمالی کوک بوک شماره 9- ممیزی داخلی کوک بوک شماره 10- ممیزی داخلی – ممیزان کوک بوک شماره 11- بکارگیری کارکنان جدید در آزمایشگاه کوک بوک شماره 12- استفاده از اکسل برای رسیدگی به داده های آزمایشگاه کوک بوک شماره 13- سوابق فنی کوک بوک شماره 14- ممیزی داخلی، گزارش ممیزی کوک بوک شماره 15- ارزیابی صحت یک روش اجرایی اندازه‌گیری با استفاده از ماده مرجع کوک بوک شماره 16- اقدام اصلاحی کوک بوک شماره 17- مقایسه بین آزمایشگاه: دید آزمایشگاه ها کوک بوک شماره 18- مقدمه ای بر ریسک در آزمایشگاه کوک بوک شماره 19- بی طرفی و محرمانگی کوک بوک شماره 20- طرح ریزی فعالیت ها برای اطمینان از اعتبار نتایج آزمون کوک بوک شماره 22- مقررات نگهداری داده ها در آزمایشگاه کوک بوک شماره 23- شکایات

راهنماهای موسسه اندازه شناسی ملی انجمن اروپا

راهنمای شماره ۲- کالیبراسیون گیچ بلوک  راهنمای شماره ۳- کالیبراسیون ترازوهای فشار راهنمای شماره ۴- عدم قطعیت اندازه گیری فشار راهنمای شماره ۶- کالیبراسیون استاندارد قطر استوانه راهنمای شماره ۷- کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری برای کمیت الکتریکی کالیبراسیون اسیلوسکوپ راهنمای شماره ۸- کالیبراسیون ترموکوپل ها راهنمای شماره ۱۰- تعیین قطر پیچ گیج های موازی توسط پروب های مکانیکی راهنمای  شماره ۱۱- کالیبراسیون نشانگرهای دما راهنمای شماره ۱۲- راهنمای ارزیابی بردار آنالیز شبکه راهنمای شماره ۱۳- کالیبراسیون دما راهنمای شماره ۱۴- راهنمای کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری گشتاور استاتیک  راهنمای شماره ۱۵- راهنمای کالیبراسیون مولتی متر دیجیتال راهنمای شماره ۱۶- راهنمای برآورد عدم قطعیت در اندازه گیری سختی راهنمای شماره ۱۷- راهنمای کالیبراسیون فشار سنج الکترومکانیکی راهنمای شماره ۱۸- راهنمای کالیبراسیون تجهیزات وزن سنجی غیر اتوماتیک راهنمای شماره ۱۹- راهنمای تعیین عدم قطعیت در کالیبراسیون حجم وزن سنجی راهنمای شماره ۲۰- کالیبراسیون محوطه دما و / یا رطوبت راهنمای شماره ۲۱- کالیبراسیون اندازه گیری ظرفیت استاندارد با استفاده از روش های حجمی

راهنماهای موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا (NIST)

راهنمای ارزیابی و بیان عدم قطعیت نتایج اندازه گیری   NIST Technical Note 1297

راهنماهای موسسه بین المللی اوزان و مقایس های فرانسه (BIPM)

ارزیابی داده های اندازه گیری – راهنمای بیان عدم قطعیت در اندازه گیری (GUM)

ارزیابی داده های اندازه گیری – مکمل شماره یک “راهنمای به بیان عدم قطعیت در اندازه گیری” – انتشار توزیع‌های با استفاده از روش مونت کارلو

ارزیابی داده های اندازه گیری – مقدمه ای بر “راهنمای به بیان عدم قطعیت در اندازه گیری” و اسناد مربوط با آن

ارزیابی داده های اندازه گیری – مکمل شماره دو “راهنمای به بیان عدم قطعیت در اندازه گیری” – افزایش با هر تعداد از مقادیر خروجی

ارزیابی داده های اندازه گیری – نقش عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق


راهنماهای اتحادیه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاه (ILAC)

 

راهنماها و گزارشات فنی کشورهای شمال اروپا NordTest
 


راهنماهای OIML

راهنماهای سازمان جهانی استاندارد سازی (ISO)