برچسب: آزمون ناپارامتریک

۹

انتخاب بین آزمون پارامتریک و ناپارامتریک در مقایسات درون و بین آزمایشگاهی

۱- مقدمه اکثر کارکنان مراکز آزمایشگاهی که از تجزیه و تحلیل آماری برای مقایسات درون و بین آزمایشگاهی استفاده می کنند با تجزیه و تحلیل پارامتریک (مانند آزمون‌های T-test, F-test, ANOVA) بیشتر از تجزیه و تحلیل ناپارامتریک (مانند آزمون‌های sample Sign, sample Wilcoxon, Mann-Whitney)  آشنایی دارند. آزمون ناپارامتریک آزمون توزیع آزاد نامیده می شوند زیرا در آنها فرض این که داده‌ها از توزیع توزیع خاص پیروی می‌کنند، وجود ندارد. هرگاه داده‌ها از فرضیات آزمون‌های پارمتریک پیروی نکنند (مثل فرض نرمال بودن داده‌ها) باید از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده نمود. به نظر می رسد بررسی نرمال بودن داده‌ها یک راه خوب و ساده...