فهرست استانداردهای ملی و روش های آزمون مورد استفاده در کنترل کیفیت آب و فاضلاب

اشتراک گذاری

در جدول زیر فهرست استانداردهای ملی و روش‌های آزمون مورد استفاده در کنترل کیفیت آب و فاضلاب آورده شده است متن کامل این استانداردها از لینک زیر قابل دانلود است:

 دانلود متن کامل استانداردهای ملی ایران

استاندارد ۱۰۵۳ : آب آشامیدنی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی 

استاندراد ۱۰۵۵ : روش‌های آزمایش آب آشامیدنی

استاندراد ۲۳۴۷ : روش نمونه برداری آب

استاندارد۲۳۴۸ : روش روزمره نمونه بردای از آب

استاندارد ۲۳۵۰ : روش اندازه گیری یون کلرور در نمونه‌های آب و فاضلاب  

استاندراد ۲۳۵۱ : روش تعیین یون فلوئور در آب

استاندارد ۲۳۵۲ : روش تعیین یون نیترات در آب

استاندارد ۲۳۵۳ : روش اندازه گیری یون سولفات در آب  

استاندارد ۲۳۵۴ : روش اندازه گیری یون فلزات در آب و فاضلاب

استاندارد ۲۳۵۵ : اندازه گیری یون کلسیم و منیزیوم در آب و فاضلاب

استاندارد ۲۳۵۶ : روش آزمون سختی آب 

استاندارد ۲۴۴۱ : آب معدنی طبیعی- ویژگی‌ها

استاندارد ۲۷۴۸ : ویژگی‌های آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذایی

استاندارد ۳۰۶۷ : روش اندازه گیری یون آمونیوم

استاندارد ۳۰۶۸ : روش اندازه گیری بون آمونیوم به روش تیتراسیون و تقطیر

استاندارد ۳۰۶۹ : روش اندازه گیری مقدار کل سیانور آب

استاندارد ۳۶۱۹ : جستجو و شناسایی استرپتوکوک‌های مدفوعی در آب به روش غنی سازی در محیط مایع

استاندارد ۳۷۵۹ : جستجو و شمارش کلی فرم‌ها در آب به روش چند لوله ای

استاندراد ۴۲۰۷ : کیفیت آب- شمارش میکروارگانیزم‌ها در آب با استفاده از روش کشت

استاندارد ۴۲۰۸ : کیفیت آب- نمونه برداری از آب برای آزمون‌های میکروبیولوژی

استاندارد ۴۴۰۳ : ویژگی باکتریایی آب‌های معدنی

استاندارد ۴۴۵۷ : ویژگی‌ها و روش آزمون تانن مورد مصرف در صنایع آب

استاندراد ۴۵۷۵ : آیین کار سیستم تاسیسات مکانیکی و گندزدایی آب استخر‌های شنا سرپوشیده

استاندارد ۵۰۱۵ : آیین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زنی

استاندارد ۵۲۷۱ : آب – شمارش میکروارگانیزم‌های قابل کشت

استاندارد ۵۳۵۳ : آب -جستجو اسپورکلسترید‌های احیا کننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی

استاندارد ۵۳۵۴ : آب – جستجو و شمارش اسپورکلستریدیوم احیاء کننده سولفیت به روش غنی سازی در آب

استاندارد ۵۷۱۱ : آب – واژه نامه

استاندارد۵۷۱۱-۲  : آب – واژه نامه آب در طبیعت، نمونه برداری

استاندارد ۵۷۱۱-۳ : آب – واژه نامه آب آشامیدنی، آب صنعتی، فاضلاب

استاندارد 5711-4 : آب – واژه نامه بیولوژِ میکروبیولوژی

استاندارد ۵۷۱۱-۵ : آب – شیمیایی و آمار

استاندارد 5754 : شناسایی و شمارش کاندیدا آلبیکانس

استاندارد 5801 : کیفیت آب ـ اندازه گیری نیتروژن ـ روش استفاده از هضماکسایشی توسط پراکسودی سولفات

استاندارد 5859 : آب- جستجو و شناسایی لژیونلا – روش آزمون میکروبیولوژی

استاندارد ۵۸۶۱: آب- جستجو و شناسایی باکتریهای آهن – روش آزمون میکروبیولوژی

استاندارد ۵۸۶۶:  آب- جستجو و شناسایی‌هایفومیست‌های آبی

استاندارد ۵۸۶۷: ارزیابی عوامل مهارکننده سرعت مصرف اکسیژن در لجن فعال

استاندارد 5868 : شناسایی و شمارش قارچ‌ها- روش‌های آزمون میروبیولوژی

استاندارد۵۸۶۹ : آب معدنی طبیعی-روش‌های آزمون میکروبی

استاندارد 5870 : آب ـ شناسایی و شمارش باکتریهای احیاء کنند ه سولفات به روش MPN ـ روش آزمون میکروبیولوژی

استاندارد 5904 : کیفیت آب – تعیین میزان مواد معلقTSS

استاندارد۶۲۷۳ : آب- راهنمای استفاده مجدد از آب در واحدهای تولید مواد غذایی

استاندارد۶۳۰۵ : آب آیین کار بهداشتی آب‌های آشامیدنی بسته بندی شده (به غیر از آب معدنی)

استاندارد 6314-1 : پلاستیک‌ها- سیستم لوله کشی آب سرد- گرم و داغ پلی پروپلین

استاندارد ۶۳۱۴-۲ : پلاستیک‌ها- سیستم لوله کشی آب سرد- گرم- لوله‌ها ویژگی‌ها

استاندارد ۶۳۱۴-۳ : پلاستیک‌ها- سیستم لوله کشی آب سرد- گرم- اتصالات ویژگی‌ها

استاندارد ۶۳۷۷ : آب – شناسایی و جداسازی تک یاخته‌های آزادزی – روش آزمون

استاندارد ۶۳۷۸ : آب – شناسایی و جداسازی نماتودها در آب خام آشامیدنی – روش آزمون

استاندارد ۶۴۲۷ : کیفیت آب، آب تغذیه و آب دیگهای بخار

استاندارد ۶۶۸۴ : آب آشامیدنی بسته بندی شده- ویژگی‌ها

استاندارد ۶۷۲۲: کیفیت آب- آزمون و اندازهگیری رنگ

استاندارد ۶۸۲۲: آب ـ جداسازی آنتر و ویروس‌ها ـ روش آزمون میکروبیولوژی

استاندارد ۶۸۵۸ : آب ـ ارزیابی اثر مهار کنندگی ترکیبات موجود در آب بر روی رشد میکروارگانیزم‌های موجود در لجن فعال

استاندارد ۶۹۸۷ : آب – شناسایی و شمارش ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم به روش ایمونوفلورسانس- روش آزمونمیکروبیولوژی

استاندارد ۷۰۰۲ : کیفیت آب – نمونه برداری – راهنمای نمونه برداری از آب آشامیدنی در سیستم توزیع و تصفیه خانه

استاندارد ۷۰۲۳ : آب – جستجو و شمارش سیانو باکتر‌ها

استاندارد ۷۰۲۴ : آب – جستجو و شمارش باکتریوفاژها – کلی فاژ‌های سوماتیک – روش آزمون میکروبیولوژی

استاندارد ۷۰۲۴-۱: کیفیت آب – جستجو و شمارش باکتریو فاژ‌ها

استاندارد ۷۰۲۴-۳ : کیفیت آب – جستجو و شمارش باکتریو فاژ‌ها

استاندارد ۷۰۴۶ : کیفیت آب – اندازه گیری کروم به روش‌های بیناب سنج جذب اتمی

استاندارد ۷۰۶۷ : آب ـ جستجو و شناسایی آنتاموباهیستولیتیکا

استاندارد ۷۰۹۸ : هیپوکلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی ـ ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

استاندارد ۷۱۰۹ : کیفیت آب اندازه‌گیری هیدرازین

استاندارد ۷۱۷۱-۱ : کیفیت آب ـ قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب

استاندارد ۷۱۷۱-۲ : قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب

استاندارد ۷۱۷۱-۲-۲ : قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر

استاندارد ۷۱۷۱-۲-۲-۱ : آب – قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب

استاندارد ۷۱۷۱-۲-۲-۳ : قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب

استاندارد ۷۲۲۳ : جستجو و شناسایی ویبریوکلرا –روش آزمون میکروبیولوژی

استاندارد ۷۲۲۴ : کاربرد برم در گندزدایی استخر‌های شنا

استاندارد ۷۲۲۵ : آب – جستجو و شناسایی کلیفرم‌ها به روش وجود – عدم وجود – روش آزمون میکروبیولوژی

استاندارد ۷۳۷۲ : کیفیت آب ـ نمونه برداری از رسوبات بستر محیطهای آبی ـ آئین کار

استاندارد ۷۳۷۹ : کیفیت آب ـ دستورالعمل اندازه گیری کربن آلی کل

استاندارد ۷۳۸۱ : اندازه گیری روغن و گریس و هیدروکربنهای نفتی موجود در آب و فاضلاب به روش بیناب سنجی مادون قرمز

استاندارد ۷۴۷۶ : تعیین هدایت الکتریکی آب 

استاندارد ۷۶۰۹ : کیفیت آب (استاندارد آزمایش آب ) ـ اندازه گیری شش عامل کمپلکس کننده روش کروماتوگرافی گازی

استاندارد ۷۶۱۵ : آزمون سمیت برای ارزیابی ممانعت از نیترات سازی میکروارگانیسم‌های لجن فعال

استاندارد ۷۶۱۷ : کیفیت آب – آزمون مهار رشد جلبک آب شیرین به وسیله جلبک‌های سبز تک سلولی 

استاندارد ۷۷۲۴ : کیفیت آب – جستجو و شمارش انتروکوک‌های روده ای – قسمت دوم : روش صافی غشایی 

استاندارد ۷۷۲۵ : کیفیت آب – جستجو و شناسایی اشریشیا کلی وکلی فرم‌ها قسمت اول : روش صافی غشایی

استاندارد ۷۹۱۹ : کیفیت آب – اندازه گیری میزان سیلیس – روش آزمون

استاندارد ۷۹۲۰ : کیفیت آب – نمونه‌‌بردار راهنمای نمونه‌برداری از آب و بخار درتاسیسات دیگ بخار

استاندارد ۷۹۵۹ : کیفیت آب – نمونه‌برداری – نمونه‌برداری از آب دریا آیین کار 

استاندارد ۷۹۶۰ : کیفیت آب – نمونه‌برداری – نمونه‌برداری از پساب‌ها آیین کار 

استاندارد ۷۹۶۱ : کیفیت آب – نمونه‌برداری – نمونه‌برداری از دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی – آیین کار

استاندارد ۷۹۶۲ : کیفیت آب – نمونه‌برداری – نمونه‌برداری از فروریزه‌های آبی آیین کار 

استاندارد ۷۹۹۳ : کیفیت آب – ارزیابی صافی‌های غشایی مورد استفاده برای آزمونهای میکروبیولوژی

استاندارد ۸۰۹۷ : آب – آب خالص مورد استفاده در آزمایشگاه‌های بیومدیکال – ویژگی‌ها

استاندارد ۸۳۹۶ : اندازه گیری اکسیژن بیوشیمیایی مورد نیاز بعد از n روز 

dastmardi

اين سایت با هدف اشاعه مفاهیم مدیریت كیفیت در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهی و ترويج استانداردهای رایج در اين خصوص نظیر ISO/IEC 17025, ISO 15189 ایجاد شده است. خوانندگان عزيز، سعي می شود در این سایت اطلاعات تخصصی و بروز در زمینه‌های سيستم‌های مدیریت كیفیت در مراكز آزمايشگاهی، استانداردهای بین‌المللی ارائه خدمات آزمايشگاهی، ارزيابی و محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری، نمونه‌برداری پذيرشی، كالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، طراحی آزمایش‌ها، اعتباربخشی روش‌های آزمون و تضمین كیفیت نتایج آزمون ارائه شود. اميدوارم با همكاري شما عزيزان و علاقه‌مندان، يك پايگاه اطلاعاتي مفيد و معتبر براي علاقمندان بحت مديريت كيفيت در مراكز آزمايشگاهي در ايران ايجاد شود. لذا از ارسال نظرات ، پيشنهادات و مطالب علمي و فني خود دريغ نكرده و به غني‌تر كردن اين سایت براي استفاده كارشناسان و علاقمندان كمك نماييد. بديهي است مطالب و نظرات به اسم ارسال كننده درج خواهد شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *