نویسنده: dastmardi

۰

برگزاری دوره آموزش نمونه برداری پذیرشی در شرکت میهن

دوره آموزشی نمونه برداری پذیرشی (Acceptance Sampling Plan) برای کارکنان آزمایشگاه‌ها و کنترل کیفیت شرکت میهن بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.
محل برگزاری دوره: تهران – شرکت میهن
تاریخ برگزاری دوره: ۱۹ و ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت بناگستر کرانه

دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای انواع آزمون های شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ در شرکت بناگستر کرانه برگزار گردید.
محل برگزاری دوره: بندر عباس – شرکت بناگستر کرانه
تاریخ برگزاری دوره: ۶ و ۷ مهر ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت الکترونیک پردازش سبلان

دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های در شرکت الکترونیک پردازش سبلان به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.
محل برگزاری دوره: تهران – جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
تاریخ برگزاری دوره: ۲۳ و ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون برای کارکنان آزمایشگاه های شرکت الکترونیک پردازش سبلان

دوره آموزشی اطمینان از اعتبار نتایج آزمون در آزمایشگاه‌ بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های در شرکت الکترونیک پردازش سبلان به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.
محل برگزاری دوره: تهران – جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
تاریخ برگزاری دوره: ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

اطمینان از اعتبار نتایج اندازه گیری در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون در شرکت بهینه فرایند آزما

اطمینان از اعتبار نتایج اندازه گیری در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های در شرکت بهینه فرایند آزما به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: تهران –شرکت بهینه فرایند آزما
تاریخ برگزاری دوره: ۱۷ و ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی قواعد تصمیم گیری و مدیریت ریسک در آزمایشگاه در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

  دوره آموزشی قواعد تصمیم گیری و ریسک در آزمایشگاه با نرم افزار Minitab 21 و Risk Guard بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید. محل برگزاری دوره: کرج –  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران تاریخ برگزاری دوره: ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی سرفصل ارائه شده در این دوره آموزشی مدیریت ریسک و قواعد تصمیم گیری: ۱- الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در خصوص مدیریت ریسک؛ ۲- مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک در مراکز آزمایشگاهی؛ ۳- اصطلاحات و تعاریف مربوط به مدیریت ریسک؛ ۴- فرایند...

۰

برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری در شرکت نفت ایرانول

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA) برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت نفت ایرانول به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: تهران – شرکت نفت ایرانول
تاریخ برگزاری دوره: تیر ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی کنترل فرآیند آماری (SPC) با استفاده از نرم‌افزار MINITAB در شرکت اندیشه ایمنی خودرو

دوره آموزشی کنترل فرایند آماری (SPC) با نرم افزار Minitab برای کارکنان شرکت اندیشه ایمنی خودرو به مدت ۲۴ ساعت برگزار گردید.
محل برگزاری دوره: بابلسر – شرکت اندیشه ایمنی خودرو
تاریخ برگزاری دوره: ۱ تا ۳ شهریور ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی کنترل فرآیند آماری (SPC) با استفاده از نرم‌افزار MINITAB در شرکت فروسیلیسیم خمین

دوره آموزشی کنترل فرایند آماری (SPC) با نرم افزار Minitab برای کارکنان شرکت فروسیلیسیم خمین به مدت ۲۴ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: خمین – شرکت فروسیلیسیم خمین
تاریخ برگزاری دوره: ۱ تا ۳ مرداد ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در شرکت به‌بان شیمی

دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های شرکت به‌بان شیمی به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.محل برگزاری دوره: گرگان – شرکت به‌بان شیمی 
تاریخ برگزاری دوره: ۱۲ و ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی ارزشیابی عدم قطعیت اندازه گیری در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای انواع آزمون های شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ در  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران  برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: کرج –  مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
تاریخ برگزاری دوره: شهریور ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری در شرکت صنعت شیمی ساختمان

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای انواع آزمون‌های خواص فیزیکی و شیمیایی با نرم افزار QMSys GUM‌ در شرکت صنعت شیمی ساختمان  برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: کرج – شرکت صنعت شیمی ساختمان
تاریخ برگزاری دوره: شهریور ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون در شرکت صنعت شیمی ساختمان

دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون با نرم افزار minitab 21 بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در شرکت صنعت شیمی ساختمان  برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: کرج – شرکت صنعت شیمی ساختمان
تاریخ برگزاری دوره: مرداد ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

دوره آموزشی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون با نرم افزار minitab 21 بر اساس الزامات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: کرج – در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
تاریخ برگزاری دوره: ۲۲ و ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی قواعد تصمیم گیری و مدیریت ریسک در آزمایشگاه در اداره استاندارد استان زنجان

دوره آموزشی قواعد تصمیم گیری و ریسک در آزمایشگاه با نرم افزار Minitab 21 و Risk Guard بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد استان زنجان به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: زنحان – اداره استاندارد استان زنجان
برگزار کننده دوره آموزشی: شرکت نوبانگ اندیشه
تاریخ برگزاری دوره: ۲۶ و ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی

۰

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در مجتمع تولیدی نخ تایر صبا

دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 برای کارکنان آزمایشگاه‌های مجتمع تولیدی نخ تایر صبا به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.

محل برگزاری دوره: زنجان – مجتمع تولیدی نخ تایر صبا
تاریخ برگزاری دوره: ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
مدرس دوره: دکتر مصطفی دستمردی